Vyúčtovanie verejnej zbierky na ochranu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka

28. 1. 2022

Slovenské národné múzeum (SNM) ku dňu 31. decembra 2021 vyčerpalo celkový čistý výnos z verejnej zbierky na ochranu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Ide o sumu 180 523,39 € na bankovom účte: SK 20 8180 0000 0070 0044 3743. Po potvrdení vyúčtovania verejnej zbierky zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(MV SR) dňa 18. januára 2022, považuje Slovenské národné múzeum zbierku za ukončenú.

Pri rozsiahlom požiari 10. marca v roku 2012, ktorý zasiahol hrad Krásna Hôrka v správe Slovenského národného múzea – Múzea Betliar, zhoreli všetky strechy, interiér horného gotického hradu a došlo aj k poškodeniu mnohých zbierkových predmetov. Slovenské národné múzeum požiadalo tri dni po udalosti o povolenie konania verejnej zbierky s verejnoprospešným účelom na obnovu a ochranu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

SNM s povolením MV SR číslo: SVS-OVV53-2012/008970 vyhlásilo dňa 13. marca 2012 verejnú zbierku s trvaním na jeden rok. Z dôvodu ďalšieho záujmu verejnosti prispieť bolo v nasledujúcom roku povolené pokračovanie zbierky (MV SR číslo SVS-OVVS3-2013/002878). Verejná zbierka, v rámci ktorej sa vyzbierala celková suma 180 523,39 €, bola ukončená dňa 13. marca 2014.

Slovenské národné múzeum vyčerpalo celkový čistý výnos z verejnej zbierky, t.j. sumu 180 523,39 € v plnej výške. Na bankovom účte verejnej zbierky číslo: SK20 8180 0000 0070 0044 3743 nezostali ku dňu 31. decembra 2021 žiadne finančné prostriedky. Čistý výnos bol použitý výlučne na obnovu hradu Krásna Hôrka, a to najmä na reštaurátorský výskum, obnovu hradnej kaplnky a na odborné ošetrenie, najmä reštaurovanie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu, na transport pozostatkov barónky Žofie Serédyovej Andrássyovej (vrátane poistenia), ako aj na transport nadrozmerných zbierkových predmetov a nákup reštaurátorského a konzervátorského materiálu. Náklady spojené s konaním verejnej zbierky znášalo SNM výlučne z vlastného rozpočtu. 

Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky, a tým podporili obnovu nášho spoločného kultúrneho dedičstva.

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televizia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy