Pečate bratislavských cechov

Autor: Martin Besedič

Cechová organizácia predstavovala na našom území od prelomu 14. a 15. storočia bázu rozvoja remeselnej výroby, o ktorú sa opieralo hospodárstvo výsadných kráľovských miest a zemepanských miest. Cechy vytvárali ekonomické zázemie svojim členom a umožňovali majstrom – členom cechu pod ochranou cechových artikúl (štatútov) rozvíjať svoj obchod a remeslo. V zbierkach slovenských múzeí a vo fondoch archívov sú bohato zastúpené pamiatky vzťahujúce sa k cechom. Ide v prevažnej miere o cechové truhlice, zvolávacie tabuľky, zástavy, cechové písomnosti, cechovú fajansu, cínové riady a v neposlednom rade i cechové pečatidlá. Ich výskyt a zhotovovanie súviselo práve s rozvojom úradnej agendy cechov od konca 15. storočia. Spolu s cechovou truhlicou bolo pečatidlo najdôležitejším atribútom cechu, ktorý dával právnu silu písomnostiam vydávaným cechom. Cechové pečatidlá popri stránke úradnej vynikajú aj pestrosťou umeleckého stvárnenia, keďže takmer vo všetkých prípadoch išlo o vysoko kvalitnú prácu rytca či zlatníka.

Zámerom tejto publikácie je predstaviť vznik a vývoj cechovej sfragistiky v Bratislave na základe súboru pečatidiel a ich odtlačkov, význam cechového pečatidla v živote cechu a jeho používanie. V práci sa ďalej kladie dôraz na ikonografiu a bohatú symboliku prislúchajúcu jednotlivým remeslám, výtvarné stvárnenie i diplomatické zhodnotenie pečatidla. Dôležitým prvkom je taktiež zhodnotenie vonkajších znakov pečatidiel – materiál používaný pri ich zhotovovaní, rozmery a stupeň umeleckého prevedenia. Podstatnou a integrálnou časťou publikácie je vedecký katalóg pečatidiel a pečatí.

ISBN 978-80-8060-550-6

Obsah

 • Úvod
 • 1. Súčasný stav skúmania problematiky vo svetle domácej i zahraničnej literatúry
 • 2. Náčrt vývoja cechovej organizácie na území Slovenska s prihliadnutím na Bratislavu a jej okolie
 • Vplyv kolonizácie zo západnej Európy na rozvoj remesla na Slovensku v období vrcholného stredoveku
 • Vznik cechovej organizácie v Uhorsku a začiatky cechov v Bratislave
 • Remeselná výroba a cechy v Bratislave a okolitých sídlach v 16. a 17. storočí
 • Postavenie remesiel a cechov v Bratislave v 18. storočí a reformy cechovníctva
 • Rozklad cechovej organizácie v 19. storočí a zánik cechov
 • 3. Pečatidlá a pečate bratislavských cechov
 • Význam pečatidla pre vykonávanie úradnej agendy cechu
 • Zhotovitelia pečatidiel
 • Vonkajšie znaky pečatidiel
 • 4. Nápisy
 • 5. Katalóg
 • Záver
 • Summary
 • Zusammenfassung
 • Poďakovanie
 • Pramene a literatúra
 • Zoznam skratiek a značiek
 • Register mien
 • Zdroje fotografií
 • Autori fotografií
Pečate bratislavských cechov
Cena bez DPH: 19,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 19,00 €