Rimania. Interaktívna knižka

Autor: Juraj Kucharík

Titul Rimania z edície Interaktívna knižka SNM – Historického múzea predstavuje prostredníctvom desiatich nosných tém dejiny a kultúru Rímskej ríše. Koncept knižky nadväzuje na školské osnovy predmetu dejepis pre žiakov základných škôl. Texty dopĺňa viac ako 200 fotografií z územia ríše, jej pamiatok a predmetov každodennosti z prevažne európskych múzeí. QR kódy odkazujú na vizualizácie a rekonštrukcie dostupné na internete, čím dopĺňajú (zaniknutý) obraz Rímskej ríše. Samostatná časť je venovaná Slovensku v rímskej dobe, kedy bolo naše územie na hranici ríše, resp. jeho malá časť priamou súčasťou provincie Panónia. Na texty v knihe nadväzuje viac ako 30 interaktívnych úloh, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičujú nadobudnuté vedomosti. Úlohy spravidla prepájajú rímske reálie so súčasnými, čím odkazujú na stále aktuálne rímske kultúrne dedičstvo. Pri riešení úloh žiaci využívajú poznatky aj z ostatných predmetov a tým objavujú medzipredmetové vzťahy (úlohy riešia napr. statiku rímskeho oblúka, rýchlosť rímskych lodí, podnebie Rímskej ríše, počítanie rímskymi číslicami, latinské výrazy užívané dodnes a i.). Kritické myslenie žiakov rozvíjajú ukážky z rímskych prameňov, ktoré dopĺňajú základný text. Hoci knižka koncepčne nadväzuje na učivo žiakov 2. stupňa základných škôl, akiste obsahom zaujme aj starších žiakov či dospelých čitateľov. Interaktívnu knižku Rimania vydalo SNM – Historické múzeum k pripravovanej výstave Rimania a Slovensko plánovanej k záveru roka 2021.  

Vydavateľ: SNM – Historické múzeum
Rok vydania: 2021
Počet strán: 72
ISBN: 978-80-8060-500-1

Obsah

 • Ako používať túto knižku
 • Pátranie po Rimanoch
 • Rímske dejiny v kocke
 • Itália a Rím
 • Spoločnosť
 • Každodenný život
 • Obchod a remeslo
 • Náboženstvo
 • Umenie
 • Architektúra
 • Vojsko
 • Rimania a Slovensko
 • Dedičstvo Rimanov
 • Odpovede a zoznamy
Rimania. Interaktívna knižka
Cena bez DPH: 4,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 4,00 €