Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940

Autor: Pavol Komora

Publikáciav samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorských výstavách vykresľuje nielen ich celkový priebeh, ale podrobne zachytáva aj účasť vystavovateľov zo Slovenska. Pri svetových výstavách do roku 1918 systematicky dokumentuje participáciu Uhorska a po roku 1918 Československa s osobitným zreteľom na Slovensko. Čitateľ nájde v publikácii veľa doposiaľ málo známych informácií spojených s konaním výstav, vrátane zaujímavých súvislostí s dobovými udalosťami. Nepochybne ho zaujme aj bohatá obrazová dokumentácia s mnohými jedinečnými ilustráciami. Knihu vydalo Slovenské národné múzeum ako 1. zväzok novej edície Museion zameranej na vydávanie monografických diel zo všetkých základnýchoblastí svojej vedeckovýskumnej činnosti.

Obsah

  • Hospodárske a všeobecné výstavy v 19. storočí
  • Hospodárske a všeobecné výstavy v Uhorsku v 2. polovoci 19. storočia
  • Hospodárske a všeobecné výstavy od začiatku 20. storočia do roku 1918
  • Svetové výstavy v období 1919 - 1940 s prihliadnutím na účasť Československa
  • Hospodárske a všeobecné výstavy na Slovensku v rokoch 1919 - 1938
Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €