Zborník SNM 2013 Archeológia Supplementum 7, Praveké sídlisko v Lozorne – Širokých Dieloch

Nálezy z výskumu z pravekého sídliska z doby bronzovej v Lozorne – Širokých Dieloch (Západné Slovensko)

Obsah

  • J. Bartík, K. Elschek – prírodné prostredie na lokalite
  • J. Bartík, K. Elschek – povrchová prospekcia a záchranné archeologické
  • J. Bartík, K. Elschek, V. Varsik – opis nálezových situácií a katalóg nálezov
  • J. Bartík – úvaha nad reprezentatívnosťou výsledkov terénneho výskumu
  • Z. Farkaš – osídlenie lokality v mladšej a neskorej dobe kamennej
  • J. Bartík – osídlenie lokality v dobe bronzovej
  • R. Čambal – osídlenie lokality v dobe laténskej
  • J. Bartík – osídlenie lokality vo včasnom stredoveku
Zborník SNM 2013 Archeológia Supplementum 7, Praveké sídlisko v Lozorne – Širokých Dieloch
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €