Zborník SNM Archeológia 23, ročník CVII - 2013

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku

Obsah

 • Jelínek Pavol – Varsik Vladimír: Objekty želiezovskej skumpiny s ľudskými skeletmi z Veľkého Medera
 • Čambal Radoslav – Farkaš Zdeněk – Nagy Peter: Nálezy z obdobia ludanickej skupiny z Čataja a Smoleníc
 • Farkaš Zdeněk: Hrobová keramika skupiny Kosihy-Čaka-Makó z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
 • Bartík Juraj: Dýka únětickej kultúry z Malých Dvorníkov
 • Frecer Robert: Roman lamps of Gerulata and their Role in funeral Rites
 • Daňová Miroslava – Soják Marián: Unikátny nález antickej gemy zo Spišskej Novej Vsi
 • Bazovský Igor – Gregor Miloš – Vančo Ľubomír – Kadlečíková Magdaléna: Antické gemy zo zbierok SNM – Archeologického múzea (mineralogické štúdium)
 • Čambal Radoslav – Kovár Branislav – Hanuš Martin: Najstaršie germánske nálezy na území Bratislavy
 • †Paulík Jozef – Turčan Vladimír: Včasnoslovanská keramika z Bíne
 • Bernart Miloš: Raně středověká lamelová zbroj z lokality Horné Plachtince
 • Kováč Jozef: Hromadný nález železných predmetov z bratislavského Hradného vrchu
 • Šlézar Pavel: Nález střešní krytiny z výzkumu u kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci
 • Nevizánsky Gabriel: K otázke pôvodu a datovaniu včasnostredovekých jednodielnych zubadiel
 • Prochászka Péter: Hroby z 10. – 11. storočia a iné nálezy z Komárna – Kavy
 • Horňák Milan – Krištofová Veronika – Kvietok Martin: Výsledky záchranného výskumu v Kláštore pod Znievom
 • Budaj Marek – Choma Igor: Unikátny nález nerazeného striebra zo Slovenska
 • Farkaš Zdeněk: Železné hroty šípov zo svahov Devínskej Kobyly v Bratislave
 • Pílková Lucia – Šimončičová Koóšová Petra: Uzamykacie systémy zo Zeleného hradu
 • KOLOKVIUM I
 • Čambal Radoslav: Kalenderberská kultúra a doba halštatská na juhozápadnom Slovensku
 • Hlavenková Lucia: Amforovitá nádoba z mladšej doby bronzovej zo Stupavy
 • Miroššayová Elena: Príspevok k problematike kontaktov medzi západokarpatským a severopotiským prostredím v dobe halštatskej na podklade keramiky z Košickej kotliny
 • Molnár Attila: Nové výskumy halštatských sídlisk v okolí Győru
 • Parma David: Sídelní areály střední a mladší doby bronzové v Hustopečích
 • Stegmann-Rajtár Susanne: Centrum a periféria severovýchodohalštatskej kultúrnej oblasti – žiarové pohrebisko v Nových Zámkoch
 • KOLOKVIUM II
 • Turčan Vladimír: Jedenásty ročník kolokvií k otázke germánskej keramiky
 • Kováčová Lucia: K sociálnym otázkam longobardských pohrebísk na vybraných lokalitách na strednom Dunaji
 • Luštíková Lucia – Zábojník Jozef: Keramické nálezy z Valalikov – Buzíc
 • Ruttkay Matej – Ruttkayová Jaroslava: Záchranný výskum vo Vinodole
 • Ruttkay Matej – Ruttkayová Jaroslava – Bielich Mário: Keramika zo zemnice v Tesárskych Mlyňanoch
 • Šmerda Jaromír: Keramika z langobardského pohřebistě v Kyjově
 • RECENZIE
Zborník SNM Archeológia 23, ročník CVII - 2013
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €