Zborník SNM Archeológia 25, ročník CIX – 2015

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku

Obsah

 • Tomáš Kolon – nález diskovitého mlatu a mlatu so žliabkom zo Špačiniec
 • Jana Mellnerová Šuteková , Pavol Jelínek, Jana Hlavatá, Daniel Kendrala – sídliskový objekt Wieselburskej kultúry v Bratislave-Rusovciach
 • Simona Sliacka – kolekcia drobných bronzových šperkov z liskovskej jaskyne
 • David Parma, Blanka Mikulková, Miroslav Šmíd, Hana Nohálová – sídelní areály střední doby bronzové z Drnovic u Vyškova
 • Zoja Benkovsky, Pivovarova – Zur terminologie der bronzezeitlichen hügelgräberkultur in mitteleuropa
 • Radoslav Čambal – sídlisko kalenderberskej kultúry v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
 • Alena Šefčáková – antropologická a archeozoologická analýza nálezu z objektu 1/02 z Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
 • Igor Murín – interpretation of geophysical survey of an earthen mound for archaeological puposes, Most pri Bratislave
 • Martin Kvietok – Nová lokalita z doby laténskej v priechode (okr. B.B.) a jej postavenie v štruktúre osídlenia Horného Pohronia
 • Christoph Röttger – überlegungen zur zeitstellung der münzen der biatec-reihe
 • Igor Bazovský, Magda Pichlerová †– rímska kamenná architektúra pri Irkutskej ulici v Bratislave – Rusovciach
 • Andrea Námerová – nález votívneho oltárika z Kovácsovej ulice v Bratislave Rusovciach
 • Július Vavák – koniec Moravského démona? príspevok k identifikácii výjavu na včasnostredovekom honosnom opasku z lokality Břeclav – Pohansko
 • Zdeněk Farkaš – stredoveké opevnenie starý zámok II pri Pezinku
 • Zdeněk Farkaš, Igor Choma, Roman Pašteka, René Putiška – identifikácia miesta uloženia ostatkov kardinála Petra Pázmánya a arcibiskupa Juraja Lippaya a nález depotu zlatých mincí v kryptách pod Presbytérium Dómu sv. Martina v Bratislave
 • KOLOKVIUM
 • Vladimír Turčan – trinásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • Kristian Elschek – keramik von „Römisch-germanischen“ niederlassungen in Bratislava – Dúbravka und Stupava-Mást
 • Marek Kalábek – germánska keramika v Příkopu Římského tábora v Olomouci-Neředíně
 • Radka Knápek, Ondrej Šedo – barbarská keramika z kontextú se stratigrafickými vztahy k Řimskému zdivu v trati Neurissen v Mušově
 • Ján Rajtár – germánske nálezy z Rímskeho drevozemného tábora v Iži
 • Vladimír Varsik, Titus Kolník – keramika z hlavnej budovy v Cíferi – Páci
 • Vladimír Turčan – germánska keramika z antickej rezidencie v Stupave (výskum v rokoch 1987/2004)
Zborník SNM Archeológia 25, ročník CIX – 2015
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €