Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti

Zborník z vedeckého seminára konaného v Bratislave 2. Septembra 2000

Obsah

  • ČAPLOVIČ, Dušan: XX. storočie – storočie intolerancie
  • GBÚROVÁ, Marcela: K niektorým zdrojom a prejavom intolerancie
  • HRADSKÁ, Katarína: Vplyv Nemecka na riešenie židovskej otázky na Slovensku
  • MEŠŤAN, Pavol: Svetonázorové príčiny antisemitizmu na Slovensku
  • SLNEKOVÁ, Veronika – DUDÁŠOVÁ, Jana: Niektoré znaky antisemitskej propagandy a ich uplatnenie na stránkach regionálnej tlače v prvej etape budovania totalitného politického systému na Slovensku 1938 – 1940 (modelové mesto Trnava)
  • POLÁKOVÁ, Eva: Možnosti kultúrnej inštitúcie – Múzea židovskej kultúry – pri výchove mládeže k tolerancii
  • ZALA, Boris: Slovensko a Rómovia
  • HORVÁTHOVÁ, Alena: Postavenie slovenských občanov rómskeho pôvodu
  • RÁCOVÁ, Anna: Jazyk ako jeden z príznakov rómskej identity
  • PIRICKÝ, Gabriel: Problematika tzv. mimoeurópskych národov a kultúr a snaha predchádzať xenofóbnym prejavom v Slovenskej republike
Rasové násilie v dejinách a v prítomnosti
Cena bez DPH: 3,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,32 €