Slovenské národné múzeum

Autor: Gabriela Podušelová

Publikácia Slovenské národné múzeum (SNM) vychádza pri príležitosti 120. výročia vzniku múzea, čo je priamo spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 – spolku, ktorý si dal za cieľ zhromažďovať „pamiatky minulosti“ dokumentujúce dejiny Slovenska a Slovákov, bohatstvo kultúrneho dedičstva, ale aj vysoké estetické cítenie slovenského ľudu. Na idey, snaženia a ciele Muzeálnej slovenskej spoločnosti kontinuálne nadviazalo niekoľko generácií múzejníkov, ktorí z „Múzea“ postupne vybudovali modernú pamäťovú a fondovú inštitúciu. Slovenské národné múzeum je najdlhšie kontinuálne pôsobiacou kultúrnou inštitúciou na Slovensku. V súčasnosti je to jedna z najväčších inštitúcií rezortu kultúry. Popri napĺňaní základnej úlohy každej fondovej a pamäťovej inštitúcie – nadobúdať súčasti kultúrneho dedičstva – zbierkové predmety, ochraňovať ich a sprístupňovať verejnosti, Slovenské národné múzeum počas svojho viac ako storočného pôsobenia významnou mierou prispievalo a prispieva k rozvoju vedy a vedeckého skúmania na Slovensku a zároveň spoluvytvára a formuje kultúrno-spoločenské dianie na Slovensku. Vydanie publikácie Slovenské národné múzeum je predovšetkým vyjadrením vďaky a prejavom úcty súčasných zamestnancov Slovenského národného múzea niekoľkým generáciám múzejníkov, ktorí stáli pri zrode múzea, ktorí aj v neľah- kých dobách budovali múzeum, rozširovali jeho zbierkový fond a vynakladali nemalé úsilie na záchranu, ochranu a prezentáciu súčastí národného kultúrneho dedičstva. Po viac ako 30 rokoch vydáva Slovenské národné múzeum reprezentačnú publikáciu o svojej histórii aj súčasnej podobe. Takto zároveň spláca aj dlh voči verejnosti – prichádza s publikáciou, ktorá podáva komplexný obraz o histórii SNM, dejinných peripetiách vzniku a vývoja SNM ako inštitúcie, ale aj o zbierkovom fonde SNM, ktorý je významnou informačnou bázou pri skúmaní dejín, kultúry, spoločnosti, hospodárstva i prírody Slovenska a zároveň bohatou pokladnicou nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Obsah

  • Kapitoly z dejín Slovenského národného múzea
  • Slovenské národné múzeum a jeho zbierky
  • Výber zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea
Slovenské národné múzeum
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €