Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 14

Autor: Rusinko Ivan

Obsah zborníka tvoria kapitoly: Dejiny, Dejiny kultúry, Etnografia, folkloristika, Jazykoveda. V práci M. Nevrlého ide o typologické porovnanie prvej fázy ukrajinského a slovenského národného obrodenia. Okrem spoločných pre všetkých Slovanov - čŕt národného obrodenia, boli ešte u Ukrajincov a Slovákov aj rozdielne javy tohto procesu, podmienené ich spoločensko-historickým vývojom. Pokračovanie 2. zväzku Lučkajovej práce (prvá polovica tohto zväzku bola uverejnená vo VZ MUK č. 13), v ktorom sa M. Lučkaj venuje obdobiu po úmrtí kniežaťa F. Korjatovyča, o ktorom hovorí, že bol zavraždený v roku 1365 na Podiľu. V. Tkadlčík vo svojom príspevku v dôsledku analýzy predkladá podrobné rozšifrovanie cyrilského nápisu v Michalovciach, z ktorého vyplýva, že je to náhrobný kameň bulharského kniežaťa Presiana (996-1060).

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 14
Cena bez DPH: 2,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,99 €