Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 15.1

Autor: Sopoliga Miroslav (zost.)

Obsahuje kapitoly: Dejiny, Dejiny kultúry, Etnografia, folkloristika, Literárna veda. Ľ. Babotová vo svojej práci predstavuje Zakarpatské noviny „Karpat“, ktoré začali vychádzať v Užhorode v roku 1783, po tom, čo predtým prestali vychádzať noviny Svet a Nový svet. Autorka píše o ideovom poslaní, obsahovom zameraní, spolupracovníkoch, existenčných podmienkach a iných otázkach, spojených s týmto periodickým vydaním. Pri sledovaní rastlinných produktov a ich využití v strave Sylvia Dillnbergerová prichádza k záveru, že podľa zaužívanej systematiky evidentné sú rozdiely týkajúce sa lexiky stravy sledovaného územia. V pomenovaní jedál, ktoré vznikli po 2. svetovej vojne rozdiely sa stierajú. Vo svojej práci o Matejovi Korvínovi v ľudovej próze Ukrajincov východného Slovenska N. Varcholová podáva tie ľudové, v ktorých je podaná viera ľudových más v sociálnu spravodlivosť v dobrého vládcu – prívrženca biednych a zotročených. Idealizácia kráľa v národnej tradícii je spojená predovšetkým so správnym chápaním historického obdobia z čias Mateja Korvína, ktorý sa snažil obmedziť svojvoľnosť magnátov a upevniť kráľovskú moc, ktorá by bola schopná ubrániť krajinu pred prepadmi Osmanského impéria.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 15.1
Cena bez DPH: 1,93 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,93 €