Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 18

Autor: Sopoliga Miroslav (zost.)

Obsah tvoria kapitoly: Dejiny, Dejiny kultúry – pramene, Dejiny kultúry, Etnografia a folkloristika, Jazykoveda, Literárna veda. V príspevku I. Udvariho a M. Sopoligy sú uverejnené originálne archívne dokumenty –odpovede na anketu pozostávajúcu z 9 otázok v súvislosti s urbariálnou reformou Márie Terézie, ktoré veľmi presne a presvedčivo dokumentujú každodenný život. Publikovaný materiál M. Lučkaja je pokračovaním 4. zväzku cirkevných a svetských dejín karpatských Rusínov – od kapitoly 40. po poslednú 59. kapitolu. Začiatok tohto zväzku bol uverejnený vo VZ MUK č. 17. I. Krasovskyj na základe výskumu priezvísk haličských Lemkov z 18. st. oprávnene tvrdí o ich ukrajinskom pôvode. Z “cudzích“ najväčšiu skupinu tvoria poľské, priezvísk maďarského a rumunského pôvodu je veľmi málo, čo potvrdzuje príslušnosť Lemkov k ukrajinskému národu a spochybňuje teóriu „valašskej kolonizácie“ západných Karpát. V príspevku V. Paďaka sa hovorí o veľkej záľube - fotografovaní zakarpatského spisovateľa, etnografa, folkloristu, historika 19. s. A. Kralyckom. Fotografovaniu - v tých časoch bol to veľmi zložitý technický proces, sa oddával medzi múrmi Mukačevského kláštora.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 18
Cena bez DPH: 2,66 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,66 €