Nezlomení Zlomení, čítanie textov s tematikou holokaustu, DEJEPISNÁ ČÍTANKA

Po doplnkových učebných textoch Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1937 - 1945 vydáva SNM-Múzeum židovskej kultúry ďalšiu publikáciu, tentoraz určenú predovšetkým pre žiakov stredných škôl. Obsah tejto Dejepisnej čítanky ju však predurčuje aj na širšie využitie tak v školskom prostredí, ako aj v širšej odbornej i laickej verejnosti. Je v nej trinásť osudov, trinásť ľudských príbehov z doby, ktorú môžeme právom nazvať dobou ľudských zlyhaní i dobou ľudských hrdinstiev, časom krutosti, ponižovania, zrady, ale aj časom odvahy, ľudskosti, obetavosti a ochoty niesť smrteľné riziká pri záchrane životov. Nič nie je čiernobiele a táto čítanka hovorí práve o tom. V úryvkoch je poskytnutý nestereotypný pohľad na dobu predchádzajúcu druhej svetovej vojne v relatívne pokojnom spolužití židovského etnika na Slovensku s jeho špecifikami a často aj humornými stránkami, cez prvé protižidovské opatrenia až po prijatie rasových zákonov, deportácie do vyhladzovacích koncentračných táborov, úteky a ukrývanie, účasť Židov v protifašistickom odboji počas Slovenského národného povstania, čas po skončení vojny až po nové začiatky v štáte Izrael, v ktorom našli útočište mnohí z tých, ktorí holokaust prežili. Dôležité pre túto publikáciu a jej vierohodnosť je to, že ide o naozaj prežité, autentické príbehy a spomienky nabité emóciami a silné vo svojej subjektívnej výpovedi, ale aj to, že sú podávané ľuďmi z rôznych spoločenských vrstiev v rôznych životných situáciách a nie iba židovskými autormi. Úryvky v čítanke hovoria tiež o ľuďoch rôzneho svetonázoru, z rôznych regiónov, z mestského i vidieckeho prostredia. Toto umožňuje konfrontáciu skutočnosti z rôznych uhlov. Súčasťou čítanky, ktorá jej poskytuje ďalší didaktický rozmer, odkazuje na historické skutočnosti, vedie k ďalšiemu poznaniu a poznávaniu sú časti Analyzujeme, interpretujeme, Bude vás zaujímať a stať Do slovníčka, objasňujúca použité etnické jazykové, nárečové, slangové a odborné termíny. Vzhľadom k tomu, že zostavovatelia vybrali texty tak, aby sa naplnili viaceré vzdelávacie a výchovné funkcie sa využitie Čítanky neobmedzuje iba na oblasť poznania histórie druhej svetovej vojny a súvislostí holokaustu, ale jej texty sa dajú použiť aj v predmete Slovenský jazyk pri vyučovaní literatúry dvadsiateho storočia, v náuke o spoločnosti a etike pri rozvíjaní kritického myslenia a v chápaní všeľudských hodnôt, potreby tolerancie a odmietania xenofóbie a rasizmu. Akceptáciu tejto publikácie u rozhodujúceho prijímateľa - žiakov stredných škôl zvyšuje aj fakt, že udalosti v nej prežívajú im vekovo blízky ľudia - deti či ich vrstovníci. Čítanka je obohatením prameňov pri vnímaní súvislostí historického obdobia, ktoré sa našej spoločnosti až do súčasnosti bytostne a emocionálne silno dotýka a je vhodným doplnením učebných zdrojov základných a stredných škôl.

Nezlomení Zlomení, čítanie textov s tematikou holokaustu, DEJEPISNÁ ČÍTANKA
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €