Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2022

V aktuálnom ročníku zborníka sú dva typy príspevkov. Prvá časť príspevkov je venovaná významným osobnostiam a udalostiam našej inštitúcie, a tým aj národopisnej muzeológie na Slovensku. Druhá časť príspevkov prináša výsledky vedeckovýskumnej činnosti pracovníčok SNM v Martine, konkrétne je výstupom troch rôznorodých vedeckovýskumných úloh skúmajúcich javy z kultúrnej histórie, demografie Rómov a etnografie Rómov na Slovensku.

ISBN 978-80-8060-536-0

Počet strán:247

Obsah

 • Úvod
 • Štúdie a materiály
 • ŠKOVIROVÁ, Katarína – BUKOVENOVÁ Zuzana: Andrej Kmeť: Hospodár na Slovensku (nevytlačená časť rukopisu)
 • SEDLÁČKOVÁ, Michala: Dotazníkové výskumy tradičného odevu na Slovensku v Slovenskom národnom múzeu v Martine v rokoch 1929 – 1957. Venované 130. výročiu narodenia Jána Geryka (1892 – 1978)
 • HALMOVÁ, Mária: Oslavy slovenského múzejníctva v rokoch 1965 – 1968
 • WÁGNEROVÁ, Barbora: Automatizovaní výroba nápojového a úžitkového skla druhej polovice 20. storočia v lednickorovnianskych sklárňach (Rona, a.s., Lednicke Rovne)
 • SEGĽOVÁ, Lucia: Rómovia v Turci – demografická charakteristika podľa sčítania obyvateľstva z roku 1930
 • DANEKOVÁ, Adriana: Múčne jedlá v prostredí Rómov z hľadiska názvov jedál a spôsobov prípravy s dôrazom na druhú polovicu 20. storočia
 • Správy
 • SÝKORA, Radovan: Z činnosti Slovenského národného múzea v Martine v roku 2021
 • DANEKOVÁ, Adriana: Správa o činnosti Múzea kultúry Rómov na Slovensku za roky 2016 – 2021
 • PEŤOVÁ, Anna: Správa o činnosti knižnice za roky 2020 – 2021
 • VÁLEKOVÁ, Monika: Polstoročná existencia „Spomienkovej slávnosti Martina Benku“
 • FERKLOVÁ, Dáša: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědelství a lesnictví“
 • Recenzie a informácie
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: KRIVOŠOVÁ, Janka. Slovenská ľudová architektúra. Druhé prepracované a rozšírené vydanie. Martin: Matica slovenská, 2021, 319 strán. ISBN 978-80-8128-282-9
 • Jubileá
 • HÚDIKOVÁ, Jela: Náš „starjocko“. Spomienka na starého otca
 • HALMOVÁ, Mária: Alžbete Gazdíkovej k sedemdesiatke
 • PANČUCHOVÁ, Eva: K sedemdesiatke Marty Pastierikovej
 • ZELINOVÁ, Hana: K sedemdesiatke Ivety Strakovej
 • KRÁLIKOVÁ, Eva: Ján Dérer – fotograf par excellence. (K 100. výročiu narodenia (1922 – 1986)
Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Etnografia 2022
Cena bez DPH: 5,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 5,00 €