Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 26

Autor: Sopoliga Miroslav, (zost.)

Problematika akulturácie, asimilácie a s tým súvisiacich otázok v prostredí etnických minorít patrí dnes k mimoriadne aktuálnym témam, ktoré sú predmetom záujmu odborníkov z oblasti histórie, etnológie, sociológie, kulturólogie a iných spoločenských disciplín. Publikácia má slúžiť širokým vrstvám kultúrnej verejnosti a najmä odborníkom, ktorí sa zaoberajú touto problematikou,ako aj pracovníkom štátnej administratívy a samospráv v oblasti kultúry,školstva a pod.

Obsah

 • BENČ, O.: Organizátorom a účastníkom Medzinárodnej konferencie Ukrajiny v pohraničných oblastiach Karpát: Problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie.
 • TATARENKO, O.: Národnostná politika Ruskej federácie ako jeden z činiteľov urýchlenia kultúrno-jazykovej asimilácie etnických Ukrajincov
 • HALCZAK, B.: Lemkovské perspektívy v 21. storočí
 • GAJDOŠ, M.: Ukrajinská národná rada Prjaševščiny-pokus o rovnoprávne postavenie národností na Slovensku (1945-1948)
 • BELEJ, Ľ.: Pseudovedecký diskurz etnojazykovej identifikácie obyvateľstva pohraničných oblastí Karpát posttotalitárnom období
 • PIPAŠ, V.: Politický podtext „rusínskej otázky“ v Zakarpatsku
 • ŠTEC, M.: K otázke kodifikácie „rusínskeho jazyka“
 • BAČA, J.: Umelecké slovo v zápase
 • KOŽOLIANKO, H.: Ukrajinci-Rusíni v Haliči a Bukovine: história –súčasnosť
 • HORVÁT, I. L.: Ukrajinci severozápadného Rumunska: integrácia alebo asimilácia
 • KURINNYJ, O.: Asimilácia a deformácia identity Rusínov-Ukrajincov v Karpatoch ako činiteľ nivelizácie práv ukrajinskej národnostnej menšiny (kmeňového národa)
 • KONEČNÝ, S.: Ekonomické aspekty vo vývoji národnostnej štruktúry obyvateľstva severovýchodného Slovenska
 • ŠMIGEĽ, M.: Pôsobenie Banderovcov na severovýchodnom Slovensku a ich vplyv na situáciu a identifikáciu rusínsko-ukrajinskej menšiny v povojnových rokoch
 • SLABÍK, A.: Služba bezpečnosti v súvislosti s problematikou kontaktov ukrajinských obyvateľov Podkarpatska s rodákmi za hranicou po r.1956
 • KRUŠKO, Š.: K problematike adaptácie a asimilácie optantov na Ukrajine a po ich návrate
 • ŠKURLA, M.: Postavenie pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi v národnostnom uvedomení ukrajinského obyvateľstva Prjaševščiny
 • KUZMOVÁ, M.: Pozícia vládnych orgánov voči konfesionálnej skladbe Rusínov-Ukrajincov v severovýchodných častiach Slovenska v rokoch 1949-1951
 • CAP, M.: Styky Rusínov Vojvodiny so Spoločnosťou „Prosvita“ vo Ľvove.
 • ČIŽMÁrovÁ, M.: Rozvoj vzdelávania a školstva Ukrajincov východného Slovenska
 • VÍROSTKOVÁ, A.: Ukrajinské národnostné školstvo na Slovensku v 50.rokoch 20.storočia
 • DUJČAK, M.: Asimilačné procesy v oblasti onymie ukrajinských obcí východného Slovenska
 • ZAN,M.: Etnojazykové asimilačné procesy v ukrajinskom spoločenstve okresu Maramures (Rumunsko)
 • KUNDRAT, J:: Kultúra východoslovenských Ukrajincov: výdobytky a straty
 • IŽEVSKIJ, A.: Haličská satira druhej polovice 19.-začiatku 20.storočia: obraz Hucula, Bojka, Lemka a Cholmščaka – ako personifikácia ukrajinstva alebo odlúčenia?
 • ROMAN, M.: Niektoré špecifiká vývoja umeleckej literatúry Rusínov-Ukajincov v trojuholníku slovensko-ukrajinsko-poľského pohraničia v 20.storočí
 • KSENICY, A.: Lemkovia a Nízke Beskydy v poézii Juraja Harasymovyča
 • GREŠLÍK, V.: Chrámové ikony cerkví byzantsko-slovenského obradu na Slovensku: latinizácia a návrat ku koreňom východoslovenskej kultúry
 • BOJLUK, O.: Cirkev verzus kostol: Porovnanie dreveného zariadenia (lokalizácia, forma, výzdoba)
 • SOPOLIGA, M.: Úloha Múzea ukrajinskej kultúry v procese utvrdenia ukrajinskej identity obyvateľstva severovýchodného Slovenska
 • SOPOLIGA, M.(ed.): Niektoré dokumenty k histórii Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku v kontexte deukrajinizácie (1990-2006)
Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 26
Cena bez DPH: 6,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 6,00 €