Zborník SNM Archeológia 18, ročník C II - 2008

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, antiky, obdobia sťahovania národov, včasného stredoveku, neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • ŠTÚDIE:
 • FARKAŠ, Zdeněk – GREGOR, Miloš – PŘYICHYSTAL, Antonín – PIVKO, Daniel: Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy – Devínskej Novej Vsi
 • BARTÍK, Juraj: Meč typu Uriu – Aranyos zo západného Slovenska
 • KOZUBOVÁ, Anita: Kostené valcovité predmety z pohrebísk vekerzugskej kultúry v severozápadnej časti Karpatskej kotliny
 • ČAMBAL, Radoslav – GREGOR, Miloš: Engoby a pigmenty neskorolaténskej keramiky z bratislavského oppida
 • KVETÁNOVÁ, Ivana: Antická plastika z Bukovej
 • DAŇOVÁ, Miroslava: Datovanie antickej gemy zo staromaďarského hrobu v Seredi
 • TURČAN, Vladimír: Včasnostredoveké sídliskové objekty z Chorvátskeho Grobu
 • CHORVÁTOVÁ, Hana: Gombíky s tepanou výzdobou
 • CHOMA, Igor: Archeologický výskum na Holubyho ulici 22 v Pezinku
 • CHOMA, Igor: Archeologický výskum na Radničnom námestí 9 v Pezinku
 • BUDAJ, Marek – DUCHOŇ, Michal: Mince z dvadsiatych rokov 17. Storočia z okolia Svätého Jura
 • ORŠULOVÁ, Jana: Rodový erb na poľnom dele v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu
 • MATERÁLY:
 • THURZO, Dušan: Paleolitický idol z Čečejoviec
 • THURZO, Dušan: Hrot typu Kostienky z Modrovky
 • ČAMBAL, Radoslav: Dva keltské hroty kopijí z Bukovej
 • ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana – JELÍNEK, Pavol – KOVÁR, Branislav – HANUŠ, Martin – STRHLÍKOVÁ, Jana – SPIŠÁK, Pavol – PLACHÁ, Veronika: Predbežná správa z archeologického výskumu bratislavského Podhradia – Viydrice
 • CHOMA, Igor: Hrobka v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku
 • KOLOKVIUM:
 • Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov
 • TURČAN, Vladimír: Šiesty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky
 • ELSCHEK, Kristian: Germanische Siedlungsobjekte in Zohor (Objekt 32/1995) und Bratislava – Devínska Nová Ves (Objekt 8/1997) durch Terra Sigillata ins 3. Jahrhundert nach Chr. Datiert
 • KLANICOVÁ, Soňa – KOMORÓCZY, Balász: Terra sigillata z germánských sídlištních objektů na lokalite Klentnice
 • VARSIK, Vladimír: Nálezové súbory z germánskych sídlisk sprevádzané severovskou terrou sigillatou. Veľký Meder, objekt 106
Zborník SNM Archeológia 18, ročník C II - 2008
Cena bez DPH: 8,30 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,30 €