Zborník SNM Archeológia 21, ročník C V - 2011

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného a vrcholného stredoveku.

Obsah

 • ŠTÚDIE
 • ČAMBAL, Radoslav - FARKAŠ, Zdeněk – GREGOR, Miloš - CHOMA, Igor: Osídlenie skupiny Bajč-Retz v Chorvátskom Grobe a v Bielom Kostole
 • Juraj Bartík: Nález bronzového hrotu kopije v Slovenskom Grobe
 • BARTÍK, Juraj : Objekt č. 9 v Chorvátskom Grobe. Príspevok ku kovolejárstvu stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku.
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda: Náhrdelník zo sklených korálikov z Veľkých Ripnien, okres Topoľčany
 • STUDENÍKOVÁ, ETELA: Keramika cudzieho pôvodu na sídliskách kalenderbergskej kultúry
 • ČAMBAL, Radoslav: Sídliskové objekty zo strednej a neskorej doby laténskej v Slovenskom Grobe.
 • TURČAN, Vladimír: Slovanský sídliskový objekt zo Slovenského Grobu
 • PIFKOVÁ, Lucia – CHOMA, Igor: Sídliskové objekty zo Stredoveku v Slovenskom Grobe
 • ČAMBAL, Radoslav: Románsky meč z Ostrého kameňa pri Bukovej v Malých Karpatoch
 • NAGY, Peter – Milan BLAHOVSKÝ, Milan: Stredoveké keramické vodovody zo Svätého Jura
 • KOLOKVIUM
 • TURČAN, Vladimír: Deviaty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky
 • ELSCHEK, Kristián: Produktionsobjekte der älteren römischen Kaiserzeit aus Zohor
 • KOLNÍK, Titus - ROTH, Pete: Pravouhlé jamové žiaroviská s prepálenými stenami z neskorej doby rímskej v Pobedime
 • LAMIOVÁ, Mária -SCHMIEDLOVÁ, Mária - TOMÁŠOVÁ, Božena: Štvorhranné pece na sídliskách z doby rímskej na východnom Slovensku
 • SKOWRON, Justyn: Zagadnienie interpretacji niektórych obiektów gospodarczych o nieokreślonej funkcji z osad kultury przeworskiej w Polsce Środkowej
 • ŠEDO, Ondrej: Poznámky k nálezům kvadratických pecí na barbarských sídlištích doby římské
 • Bibliografia Zborníka Slovenského Národného Múzea 95 – 105 ARCHEOLÓGIA 11 – 21
 • Zostavila Dagmar Pávová, Menný ukazovateľ, Tematický ukazovateľ
Zborník SNM Archeológia 21, ročník C V - 2011
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €