Zborník SNM Archeológia 22, ročník C VI - 2012

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného stredoveku, neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • ŠTÚDIE
 • FARKAŠ, Zdeněk: Nálezy kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou zo Stupavy
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel – FODOR, Radovan – STRUHÁR, Víťazoslav: Sídliskový objekt bolerázskej skupiny z Abrahámu
 • BARTÍK, Juraj: Drobné nálezy z opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach
 • BAČA, Robert: Medená dýky z Banky (okr. Piešťany
 • BAČA, Robert – BARTÍK, Juraj: Kamenný Kadlub Z obce Dojč
 • HLAVENKOVÁ, Lucia – †ZACHAR, Lev: Sídliskový objekt z mladšej doby bronzovej v Šaštíne-Strážach
 • KOZUBOVÁ, Anita: Vreckový nožík alebo britva? K interpretácii niektorých predmetov z kosti a parohoviny z pohrebísk vekerzugskej kultúry (na základe nálezov z chotínskych pohrebísk)
 • BAZOVSKÝ, Igor: Kostrový hrob z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova
 • ŠEFČÁKOVÁ, Alena: Antropologická analýza kostrového nálezu z prelomu staršej a neskorej doby železnej z Bernolákova – poloha Šakoň
 • ČAMBAL, Radoslav: Größe und Wirtschaftsstruktur latènezeitlicher Flachlandsiedlungen im österreichischen Donauraum
 • PILKOVÁ, Lucia: Keltská bronzová zoomorfná spona z Marcelovej zbierky
 • ČAMBAL, Radoslav: Keltská plastika kanca zo Slovenskej Novej Vsi.
 • TREBSCHE, Peter: Größe und Wirtschaftsstruktur latènezeitlicher Flachlandsiedlungen im österreichischen Donauraum
 • ADLER-WöLFL, Kristina: Spätlatènezeitliche Fundstellen in Wien
 • DAŇOVÁ, Miroslava – SOJÁK, Marián: Prsteň s nápisom UTERE FELIX z Liptova
 • PROHÁSZKA, Peter – TRUGLY, Sándor: Avarské nálezy 7. storočia z Komárna z Bercsényiho (dnes Gombaiho) ulice
 • BIELICH, Mário – VANGĹOVÁ, Terézia – ZAJACOVÁ, Barbara: Archeologický výskum v centre mesta Žilina
 • KVIETOK, Martin: Dva stredoveké keramické súbory zo Starých Hôr (okr. Banská Bystrica)
 • BOTOŠ, Alexander: Nález novovekej studne z Rimavskej Soboty
 • KOLOKVIUM
 • TURČAN, Vladimír: Desiate kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • HRNČIARIK, Erik: Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia
 • ELSCHEK, Kristian: Römisches Baumaterial, Dachziegeln und Ziegeln vom Záhorie-Gebiet und aus Zohor (Westslowakei)
 • ŠEDO, Ondrej: Objekty s nálezy cihel zkoumané v průběhu výzkumu v trati Mušov-Neurissen
 • TURČAN, Vladimír: Antická stavebná keramika v germánskych objektoch stupavského regiónu
 • KARABINOŠ, Anton – VÍZDAL, Marián: Nálezy tehliarskych výrobkov v Ražanoch a ich historická a technická Analýza
 • BAZOVSKÝ: Igor: Nálezy rímskej stavebnej keramiky v germánskych objektoch z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach
 • RECENZIE
Zborník SNM Archeológia 22, ročník C VI - 2012
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €