Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LI, 2005

Obsah

 • PIŠÚT, I.: Čeľaď Lobariaceae Chevall. (lichenizované huby) – história, súčastnosť a trendy výskytu na Slovensku. 16 s
 • PIŠÚT, I.: Čeľaď Lobariaceae Chevall. (lichenizované huby) – história, súčastnosť a trendy výskytu na Slovensku. 16 s
 • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: The plant communities of the class Scheucherio-Caricetea in the Borská nížina Lowland. 9 s.
 • MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, M.: The marshland vegetation (Potametea and Phragmito-magnocaricetea) in the vicinity of Hlohovec town. 10 s.
 • DOROTOVIČOVÁ, C.: The aquatic macrophytes of the Ižiansky canal near Komárno town (Southern Slovakia). 10 s.
 • MAJZLAN, O. - ZÁPRAŽNÝ, B.: Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) PR Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty. 12 s.
 • STRAKA, V.: Rovnokrídlovce (Orthoptera) NPR Súľovské skaly. 3 s.
 • STRAKA, V.: Súčasné poznatky o faune dvojkrídleho hmyzu (Diptera) Veľkej Fatry. 3 s.
 • ŠEFČÁKOVÁ, A. - HALOUZKA R. - THURZO, M.: Príspevok k histórii, stratigrafii a datovaniu neandertálca Šaľa 1 zo Slovenska. 11 s.
 • BODORIKOVÁ S. - THURZO, M. - DROZDOVÁ, E.: Kazivosť zubov u dospievajúcich a dospelých jedincov zo staroslovanského pohrebiska Pohansko – „Pohřebistě okolo Kostela“ pri Břeclavi, Česká republika. 13 s.
 • UHLÍŘOVÁ, J.: Spomienka na Pavla Sillingera. 2 s
 • MATOUŠEK, B.: článok o Horákovi. 122 s.
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LI, 2005
Cena bez DPH: 2,32 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,32 €