Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LII, 2006

Obsah

  • KAUTMANOVÁ, I.: Redlist species of fungi held in the collections of the Slovak National Museum – Natural History Museum (BRA).IIIi. Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer (EN). / Ohrozené druhy húb v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea (BRA). III. Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer (EN). Príspevok na stiahnutie (PDF, 778,5 kB)
  • PIŠÚT, I.: Nachträge zur kenntnis der flechten der Slowakei. 19. / Doplnky k poznaniu lišajníkov Slovenska. 19 Príspevok na stiahnutie  (PDF, 56,0 kB)
  • UHLÍŘOVÁ, J.: Variabilita a syntaxonómia asociácie Pulsatillo slavicae-Caricetum humilis. / Variability and syntaxonomy of the association Pulsatillo slavicae-Cricetorum humilis Príspevok na stiahnutie (PDF, 129,1 kB) 
  • KADĚRA, M.: Species of the genus Sphenoptera Dejean, 1833 (Coleoptera: Buprestidae), of the Slovak Republic and Czech Republic./ Druhy Rodu Sphenoptera Dejean, 1833 (Coleoptera: Buprestidae), Slovenské Republiky A České Republiky. Príspevok na stiahnutie (PDF, 101,0 kB) 
  • MASÁR, J., TURANSKÝ, R., KRUPKA, I., KAUTMAN, J.: The first record of the Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) in Slovak-Hungarian stretch of the Danube River. / Prvý nález jesetera sibírskeho(Acipenser baerii) na slovensko-maďarskom území Dunaja. Príspevok na stiahnutie (PDF, 275,3 kB) 
  • BODORIKOVÁ, S. - THURZO, M. - BEŇUŠ, R. - KATINA, B. - SELECKÁ, P.: Stav chrupu adolescentných a dospelých jedincov z včasnostredovekého pohrebiska Nitra-Lupka (9. stor. n. l., juhozápadné Slovensko): Konfrontácia s hodnotením z roku 1969. / Dentition state in juvenile and adult individuals from Early Medieval cemetery Nitra-Lupka (9th c. A.D., Southwestern Slovakia): A confrontation with the evaluation in 1969. Príspevok na stiahnutie (PDF, 73,3 kB)
  • PIŠÚT, I.: Šesťdesiatnik RNDr. Pavel Lizoň, CSc. jubiluje. / Pavel Lizoň celebrated his 60th birthday in 2005. Príspevok na stiahnutie (PDF, 84,0 kB) 
  • JANSKÝ, V. - KAUTMAN, J.: Pamiatke Jozefa Poneca. / To the memory of Jozef Ponec. Príspevok na stiahnutie (PDF, 163,3 kB) 
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník LII, 2006
Cena bez DPH: 3,98 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,98 €