Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLV, 1999

Obsah

  • PIŠÚT I.: Doplnky k poznaniu lišajníkov Slovenska. 13. – Nachträge zur Kenntnis der Flechten der Slowakei
  • LISICKÁ E.: Príspevok k poznaniu lišajníkov Veľkej Fatry. – Contribution to the lichen flora of the Veľká Fatra Mts
  • UHLÍŘOVÁ J., BERNÁTOVÁ D., FAJMONOVÁ E.: Príspevok k cenológii jarabiny pekárovskej (Sorbus pekarovae). – Contribution to the coenology of Sorbus pekarovae.
  • VOZÁROVÁ M.: Herbárová kolekcia Martina Čulena v Slovenskom národnom
  • CUNEV J.: Chrobáky (Coleoptera) Hornej Oravy (Severné Slovensko). – The beetles (Coleoptera) of Horná Orava (Nord Slovakia).
  • MATOUŠEK B., NELIŠEROVÁ E.: Príspevok k dejinám Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave. XIV. časť. (75 rokov prírodovedných zbierok v Bratislave) – A contribution to the history of the Natural History Museum of Slovak National Museum in Bratislava. Part XIV. (75th anniversary of the natural history collections in Bratislava)
  • MATOUŠEK B.: RNDr. Zoltán Matej Schmidt, CSc., sedemdesiatročný. – RNDr. Zoltán Matej Schmidt, CSc., turns seventy
Zborník SNM. Prírodné vedy, ročník XLV, 1999
Cena bez DPH: 1,99 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 1,99 €