Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia

Autor: Bohuš Klein

Publikácia obsahuje pôdorysy všetkých sídiel z prvého vojenského mapovania v rokoch 1782 – 1785 na území dnešnej Slovenskej republiky, ktoré v minulosti kompaktnejšie obývalo nemecké obyvateľstvo, a doteraz nepublikované vojenské opisy týchto sídiel. Mapy a dobové textové opisy z 2. polovice 18. storočia tvoria integrálnu a vzájomne sa dopĺňajúcu súčasť jednotného mapového diela. Mapy aj opisy boli do roku 1918 prísne tajné a nachádzali sa v trezoroch Generálneho štábu rakúsko-uhorskej armády vo Viedni. Pramenná hodnota týchto doteraz nepublikovaných máp, ako aj jedinečných opisov krajiny, je veľmi vysoká, lebo zachytáva dobovú miestopisnú a zemepisnú topografickú infraštruktúru nášho územia ešte pred začiatkom priemyselnej revolúcie, spojenej s výstavbou modernej železničnej a cestnej siete a výstavbou údolných nádrží v povodiach riek, socialistickej kolektivizácie a následnej reprivatizácie vidieka v uplynulom storočí.
Acta Carpatho-Germanica XX. Bratislava, 2008, 212 s.

Sídla na Slovensku obývané nemeckým obyvateľstvom na vojenských mapách v druhej polovici 18. storočia
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €