Ars liturgica – Zlatníctvo v službách liturgie

Autor: Piatrová Elena - Štibraná Ingrid

Otázka vzťahu umenia k náboženstvu či náboženstva k umeniu bola a stále zostáva aktuálnou najmä v situácii, keď sa v krajinách s kresťanským kultúrnym dedičstvom postavili hranice medzi vierou a kultúrou. Sklon človeka po mimozmyslovej realite však pretrváva a v umeleckej rovine sa prejavuje v odklone od čisto náboženského motívu smerom k duchovnej, spirituálnej téme. Ďalší dôvod súvisí s procesom postupného oslobodzovania sa človeka od závislosti na osobnom Bohu a uvedomovania si vlastnej autonómie a individuálnej slobody. Dnes už o „náboženskom umení“ hovoríme málo, čoraz častejšie sa skloňujú pojmy ako „spirituálne umenie“ alebo „spirituálne aspekty v umení“ či „nábožensky relevantné umenie“. Na výstave, ktorú prezentujeme, ako už z jej názvu vyplýva – ARS LITURGICA – Zlatníctvo v službách liturgie, sme sa rozhodli hovoriť o „liturgickom umení“ a hľadať dnes už zabudnuté duchovné súvislosti medzi výtvarným umením a kultom.

Ars liturgica – Zlatníctvo v službách liturgie
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €