Svedectvo času

Autor: Barta Peter - Lesák Branislav - Musilová Margaréta - Resutík Branislav

Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade. Najväčším archeologickým výskumom v dejinách Mestského ústavu ochrany pamiatok – čo do rozlohy aj významu - sa stal výskum Bratislavského hradu. Potrebu tohto výskumu vyvolala rekonštrukcia a obnova hradného paláca a objektov z časti areálu Bratislavského hradu, kde sa začalo kopať v roku 2008 a s predpokladaným koncom v roku 2010. Nálezy z tohto výskumu predbehli všetky očakávania - na ploche o rozlohe asi 1 ha došlo k tak významným objavom, ktoré zásadne menia pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kr. Archeologický výskum priniesol objav komplexu rímskych murovaných kamenných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok typu terazzo a opus signinum. Išlo o architektúru postavenú rímskou stavebnou technikou pravdepodobne pre zámožné keltské kniežatá obývajúce bratislavské oppidum v neskorej dobe laténskej. Okrem samotnej murovanej architektúry sa archeologickým výskumom podarilo objaviť niekoľko negatívov dokumentujúcich rôzne predchádzajúce stavebné fázy tohto veľkolepého keltského stavebného komplexu, množstvo fragmentov rímskych amfor dokazujúcich čulý obchod na križovatke Jantárovej a podunajskej obchodnej cesty. V neposlednej miere bol nájdený aj poklad 15 zlatých keltských statérov Biatecov aj Nonnosov (poprvýkrát v histórii) a 7 strieborných mincí (4 tetradrachmy bratislavského typu a 3 simmeringy) v predsieni stavby obj. č.1 v zimnej jazdiarni. Takýto vzácny poklad mincí bratislavského keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy nenašiel.

Svedectvo času
Cena bez DPH: 12,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 12,00 €