FOSÍLNE CHOBOTNÁČE v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea

Autor: Anna Ďurišová

Chobotnáče (Proboscidea) boli rozšírené na území Slovenska v období mladších treťohôr (neogén) až starších štvrtohôr (pleistocén). O ich existencii a geograficko-stratigrafickom rozšírení na našom území máme informácie z mnohých nálezov ich fosílnych zvyškov (zubov, klov a kostí). Najväčšia kolekcia fosílií chobotnáčov z územia Slovenska sa nachádza v paleontologickej zbierke Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea. Publikácia poskytuje komplexný prehľad o tejto zbierke. Je súpisom všetkých fosílnych zvyškov, ktorý obsahuje informácie o zistených taxónoch, lokalitách, veku nálezov, charaktere materiálu, autoroch determinácie, prípadne literárnych zdrojoch. V katalógu sú prezentované výsledky odbornej revízie múzejnej zbierky fosílnych zvyškov chobotnáčov a tiež sú skompletizované a doplnené staršie údaje z publikovaných aj rukopisných prác. Uvedená je tiež stručná história nálezov a výskumu chobotnáčov na území Slovenska a história budovania zbierky chobotnáčov v Slovenskom národnom múzeu – Prírodovednom múzeu. V samostatnej časti práce sa uvádzajú podrobnejšie informácie o geológii a stratigrafii nálezísk fosílií chobotnáčov z múzejnej zbierky. Súčasťou katalógu je i fotodokumentácia významných fosílií, či mapky rozšírenia jednotlivých druhov chobotnáčov a tabuľkový prehľad lokalít a všetkých nálezov. Výsledky práce zvyšujú dokumentačnú a vedeckú hodnotu predmetnej zbierky, tiež prispievajú k poznatkom o geograficko-stratigrafickom rozšírení jednotlivých druhov chobotnáčov na území Slovenska. Publikácia je určená najmä odbornej paleontologickej a múzejnej verejnosti.

Slovenské národné múzeum, Bratislava 2022, 120 strán, 176 ilustrácií a fotografií, jazyk slovenský, anglické resumé.

ISBN 978-80-8060-529-2

Obsah

 • I. Úvodná časť
 • Chobotnáče v skratke
 • Stručná história budovania a výskumu zbierky fosílnych zvyškov chobotnáčov v SNM – Prírodovednom múzeu
 • II. Metodická časť
 • Metodika morfometrickej analýzy zubov slonovitých
 • III. Systematická časť
 • Čelaď Deinotheriidae Bonaoparte, 1841
 • DEINOTÉRIA v zbierke SNM – PM
 • Čeľaď Mammutidae Hay, 1922
 • MAMUTIDY v zbierke SNM – PM
 • Čeľade incertae sedis (Shoshani et Tassy, 2005)
 • TETRALOFODONTNÉ ELEFANTIDY v zbierke SNM – PM
 • PROBOSCIDEA INDET. v zbierke SNM – PM
 • Čeľaď Elephantidae Gray, 1821
 • Z histórie nálezov a výskumu slonovitých na Slovensku
 • SLONOVITÉ v zbierke SNM – PM
 • Zhrnutie morfometrickej analýzy zubov slonovitých v zbierke SNM – PM
 • IV. Náleziská fosílnych zvyškov chobotnáčov zo zbierky SNM – PM
 • Náleziská neogénnych chobotnáčov
 • Náleziská pleistocénnych slonovitých chobotnáčov
 • V. Záver
 • Summary
 • Poďakovanie
 • Literatúra
 • Prílohy
FOSÍLNE CHOBOTNÁČE v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €