Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku

Autor: Vladimír Turčan a kolektív

V šiestom zväzku edície Museion sú uverejnené príspevky, venované historickým udalostiam, ktoré sa odohrali na stredoeurópskej hranici v 1. – 4. storočí. Tieto udalosti boli zaznamenané antickými autormi a zdokumentované archeologickými výskumami významných lokalít – sídlisk i pohrebísk – vrátane ojedinelých dôležitých nálezov zo slovenských zbierkotvorných inštitúcií. Autormi článkov sú poprední archeológovia a historici zaoberajúci sa výskumom doby rímskej a vplyvu antiky na územie ležiace severne od stredného toku Dunaja. Výsledky svojich výskumov dosiaľ zverejnili prevažne v nízkonákladových domácich i zahraničných publikáciách, širšej verejnosti väčšinou neprístupných. Tieto poznatky sú teraz prvýkrát sústredené v jednej publikácii. Čitateľ tak môže získať komplexnejší pohľad na dobu priameho dotyku nášho územia s antickou civilizáciou a porovnať historické udalosti s ich reflexiou v archeologických nálezoch. Túto epochu, v ktorej sa stredné Podunajsko dočasne dostalo do písomne zaznamenaných dejín, autori spracovali na základe dokladov o živote príslušníkov kniežacích a náčelníckych rodov – germánskej elity. Vďaka tomu, že mená niektorých z nich sa objavili aj v antických písomných prameňoch, je toto obdobie aspoň z časti personifikované. Ich životnú úroveň dokumentujú výsledky výskumov sídlisk, pohrebísk a analýza materiálnej kultúry.

Obsah

 • TURČAN, Vladimír: Úvod
 • TURČAN, Vladimír: Mocenská elita v protohistorickom období na území Slovenska
 • KUCHARÍK, Juraj: Elity očami Rimanov. Kvádski králi v svedectvách písomných prameňov
 • VALACHOVIČ, Pavol: Elity barbarov na území dnešného Slovenska v dobe rímskej
 • † KREKOVIČ, Eduard: Hroby germánskej elity
 • ČAMBAL, Radoslav – BAZOVSKÝ, Igor: Sídla elít v dobe laténskej na juhozápadnom Slovensku
 • KRUPA, Vladimír: História objavu hrobov germánskej elity v Krakovanoch-Strážach (okres Piešťany)
 • LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ, Mária – LUŠTÍKOVÁ, Lucia: Germánska elita na východnom Slovensku
 • ELSCHEK, Kristián: Germánske stredisko v Zohore a kniežacie hroby zo staršej doby rímskej zo Zohora a Vysokej pri Morave
 • ELSCHEK, Kristián: Antické kúpele v Bratislave-Dúbravke
 • TURČAN, Vladimír: Rezidencia na trase Jantárovej cesty v Stupave
 • VARSIK, Vladimír – † KOLNÍK, Titus: Germánske panské sídlo v Cíferi-Páci
 • HRABKOVSKÝ, Milan: Kvádske elity v 4. storočí a germánska kniežacia rezidencia v Milanovciach/Veľkom Kýre
 • KARABINOŠ, Anton – VIZDAL, Marián: Germánska rezidencia v Ražňanoch – výskum a hypotézy
 • JÍLEK, Jan: Antické kovové nádoby v prostředí germánske elity ve středním Podunají
 • DAŇOVÁ, Miroslava: Luxusný osobný šperk v germánskom prostredí
 • † KUZMOVÁ, Klára: Terra sigillata v hroboch germánskej elity na území juhozápadného Slovenska
 • Menný register
 • O autoroch
Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku
Cena bez DPH: 19,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 19,00 €