Múzeum 4/2013

Metodický, študijný a informačný materiál. Oboznamuje odbornú, ale i laickú verejnosť s informáciami z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí.

Obsah

  • Hlavná téma:
  • Marta Janovíčková: Na margo vedeckovýskumnej činnosti v múzeách
  • Mária Kotorová-Jenčová: Archeologický výskum v regionálnom múzeu
  • Dana Šubová: Vedeckovýskumná činnosť v múzeách s prírodovednými zbierkami
  • Michaela Škodová: K problematike vedeckovýskumnej činnosti v regionálnom múzeu z pohľadu etnológa
  • Vladimír Krupa: Pokus o hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti v podmienkach menšieho múzea na príklade Balneologického múzea v Piešťanoch
  • Milan Buday: Akreditácia múzeí v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
Múzeum 4/2013
Cena bez DPH: 3,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 3,00 €