Trianon - Zrod novej hranice

Autor: Martin Besedič, Dominika Čechová, Juraj Hrica, Lenka Lubušká

Výstava o zásadných zmenách na mape Európy, ktoré sa udiali dňa 4. júna 1920 po podpísaní mierovej zmluvy na zámku Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Dňa 4. júna 2020 uplynulo 100 rokov od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá zásadným spôsobom zmenila politickú i etnickú mapu strednej Európy. Samotný akt vyhlásenia Československej republiky z praktického hľadiska ešte nezaručoval jej existenciu. Popri prevzatí štátnej administratívy bolo potrebné i vojensky ovládnuť územie Slovenska, ktoré bolo v polovici novembra 1918 takmer celé obsadené maďarskou armádou. Obsahovým jadrom výstavy je okruh venovaný vojenským operáciám a diplomatickému zápasu o južnú hranicu medzi Československom a Maďarskom na pozadí prebiehajúcej mierovej konferencie v Paríži. Komplikovaný zrod novej hranice približuje prezentácia vzácneho kartografického materiálu z fondov Slovenského národného archívu, s ktorým pracovala československá delegácia na mierovej konferencii v Paríži. Definitívna hranica medzi Československom a Maďarskom bola stanovená mierovou konferenciou 12. júna 1919. Po viacerých diplomatických prieťahoch a rokovaniach sa maďarská vláda v máji 1920 rozhodla zmluvu podpísať, k čomu prišlo 4. júna 1920. Vznik Československa síce väčšina slovenského obyvateľstva akceptovala, no nie všetci predstavitelia slovenského národného hnutia sa stotožnili s ideou pripojenia Slovenska k českým krajinám. Odstredivé tendencie voči ČSR sa prejavovali najmä v činnosti prouhorsky orientovaných politikov na východnom Slovensku, ktoré bolo etnicky najpestrejšie a kde bol vplyv slovenského národného hnutia najslabší. Táto záverečná časť výstavy sa ponára aj do náročnej problematiky kontinuity historickej pamäte, jej pretvárania sa v podmienkach budovania ideológie nového štátu. V praxi sa to prejavilo premenovávaním verejných priestranstiev, vydávaním nových učebníc dejepisu či hľadaním odkazov na údajné česko-slovenské tradície, najmä oživením úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi, posilnením úcty k sv. Václavovi na Slovensku, ktorá mala eliminovať na Slovensku hlboko zakorenenú úctu k sv. Štefanovi kráľovi. Symbolickým skoncovaním s uhorským dedičstvom malo byť odstránenie mileniálnych pomníkov na Devíne a v Nitre na Zobore, ako aj súsošia kráľovnej Márie Terézie v Bratislave, čo na výstave dokumentujú aj autentické dobové fotografie. Prostredníctvom bohatého výberu súdobej tlače a literatúry prináša výstava v závere pohľad na reflexiu 10. výročia vzniku ČSR, resp. podpísania Trianonskej zmluvy.

Obsah

 • Na úvod
 • Od zániku monarchie k vzniku republiky
 • Dočasná vláda
 • Úrad ministra ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska
 • Zápas o Slovensko a stanovenie jeho provizórnej hranice s Maďarskom
 • Vojenský konflikt medzi Československou republikou a Maďarskou republikou rád a definitívne rozhodnutie o slovensko-maďarskej hranici
 • Parížska mierová konferencia
 • Trianonská mierová zmluva
 • Prouhorská iredenta a odpor voči začleňovaniu Slovenska do ČSR
 • Kontinuita historickej pamäte a jej vymazávanie, budovanie ideológie nového štátu
 • Reflexia 10. výročia Trianonu prostredníctvom dobovej tlače a učebníc dejepisu
 • Zoznam skratiek
 • Literatúra
Trianon - Zrod novej hranice
Cena bez DPH: 18,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 18,00 €