Familia Pálffy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

V odbornej i laickej verejnosti stále prevláda záujem o históriu jednotlivých šľachtických rodov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii, zvlášť tých rodov, ktoré majú priamu súvislosť s územím dnešného Slovenska, a teda s našimi dejinami. Osobitné postavenie má rod Pálffy, ktorý už od 16. storočia patril k hlavným oporám habsburskej dynastie. Príslušníci tohto magnátskeho rodu zastávali významné funkcie v správe krajiny ako palatíni, krajinskí sudcovia, miestodržitelia, župani a strážcovia uhorskej koruny. Ako dôstojníci v armáde mali vysoké vojenské hodnosti maršalov a generálov. Dejiny tohto rodu boli v minulosti a stále sú vhodnou témou na prezentáciu formou výstav, odborných seminárov, sympózií i medzinárodných vedeckých konferencií. Aj keď mapovať históriu tohto rodu je stále „behom na dlhú trať“. Dňa 25. septembra 2019 sa v priestoroch SNM-Múzea Bojnice konala vedecká medzinárodná konferencia pod názvom Familia Pálffy. Bola venovaná 190. výročiu narodenia grófa Jána Pálffyho, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku. Stále je veľa neznámych, bielych miest v dejinách rodu Pálffy a jeho predstaviteľov. Na konferencii v Bojniciach sa zišli vedeckí pracovníci z rôznych inštitúcií a ich štúdie boli prínosom k danej „rodinnej“ téme. Jednotlivé príspevky pomohli objasniť ďalšiu históriu rodu, jeho členov, uloženie archívnych dokumentov a v neposlednom rade aj osudov predmetov zo zbierok grófa Jána Pálffyho. Rozšírené a doplnené štúdie prednesené na tejto konferencii sú publikované v zborníku, ktorý sa vám všetkým záujemcom o históriu tohto rodu, práve dostáva do rúk. Zborník v decembri 2020 vydalo SNM-Múzeum Bojnice. Poučné a príjemné čítanie vám praje editorka zborníka Katarína Malečková.

Obsah

 • Mgr. Erika Javošová, PhD.: Fondy rodu Pálfi v Slovenskom národnom archíve
 • Mgr. Miriam Kuzmíková: Pezinská vetva rodu Pálfi – majetkové pomery a ústredná správa majetkov do polovice 19. storočia
 • PhDr. Daniel Hupko, PhD.: Príbuzenské vzťahy Pálffyovcov a Erdődyovcov v 18. a 19. storočí
 • Mgr. Štefan Gaučík, PhD.: „Aká je to správa majetku?“ Finančné problémy rodu Pálffy po prvej svetovej vojne
 • PhDr. Adam Kretschmer: Některé aspekty prodeje dědictví hraběte Jana Pálffyho
 • Mgr. Tomáš Kowalski: „...nemají domácího rázu“. Umelecké zbierky Jána Pálfiho a česko-slovenský štát
 • Mgr. Katarína Malečková: Nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho a obraz Španielskeho infanta z Kráľovej
 • Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.: Nový objav podobizne Jána V. Pálffyho od Františka Antona Palka
 • Mgr. Zuzana Ludiková – Mgr. art. Boris Blatný: Godfrey Kneller: Michael a John Richardsovci a bitka pri Belehrade v roku 1688, obraz zo zbierky Jána Pálffyho
 • Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD.: Františka Khuen de Belasy – portrét neobyčajnej ženy z rodu Pálffyovcov
 • Mgr. Marek Gilányi: Heraldická výzdoba Erbovej sály Bojnického zámku
 • Ing. Erik Kližan: Z čoho sú postavené Bojnice? Príspevok k stavebným aktivitám v Bojniciach za posledných Páfiovcov
Familia Pálffy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Cena bez DPH: 9,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 9,00 €