Zborník SNM Archeológia 29, Ročník CXIII - 2019

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • ZDENĚK FARKAŠ: Záver kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou. Obj. 114/86 v Bratislave-Mlynskej doline
 • DVORSKÁ PLHÁKOVÁ/MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ/VAVÁK/JELÍNEK/HLAVATÁ/BÍŠKOVÁ: Eneolitická priekopa z Budmeríc – poloha Sušička
 • PAVOL JELÍNEK/DUŠAN VALENT: Náboženské ikonografie v staršej dobe bronzovej
 • MARTIN TREFNÝ: Attic, Etrusco-Corinthian and South Italian vases in the collection of the SNM in Bratislava
 • MILAN HORŇÁK: Kolaps osídlenia kultúr popolnicových polí s dôrazom na lužickú kultúru v priestore dnešného juhozápadného Slovenska
 • VIOLETTA REITER: Das Keramikdepot der mitteldanubischen Hügelgräberkultur aus Reyersdorf
 • MICHAEL BRANDL: Die Klinge aus Reyersdorf
 • ZORA BIELICHOVÁ: Animal bones from the Middle Bronze Age Tumuli culture site at Reyersdorf
 • KOZUBOVÁ/HORVÁTH: Nur eine Faszination vom Westen oder etwas anderes? Zu hallstättischen Einflüssen in der Vekerzug-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes von Eger-Nagy Eged
 • ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ/ČAMBAL: Ojedinelý nález nordicko-panónskej opaskovej zápony z Zuckermandla v Bratislave
 • JOZEF LABUDA: Štítová puklica z doby rímskej z Hontianskych Nemiec
 • SABOV/BOTH: neznáme rímske militárie v zbierkach SNM v Martine
 • KATARÍNA HLADÍKOVÁ: Príspevok ku kovaniam závesov picích rohov doby rímskej z južného Záhoria
 • DANIEL SVIHALEK: Rímske kúpele a analogické stavby z germánskeho prostredia v stredodunajskom barbariku
 • FARKAŠ/TURČAN: Fragment náramku typu Szentendre z Beckova
 • VLADIMÍR TURČAN: Včasnostredoveké BRONZOVé KOVANIE Z Pohanskej
 • VÍCH/JARŮŠKOVÁ: Depot železných předmetů z Borotína na Malé Hané
 • THURZO/BEŇUŠ: Body remains of Archbishop Georgius (Juraj) Lipppay, exhumed from the crypt under St. Martin´s Cathedral in Bratislava
 • KOLOKVIUM:
 • VLADIMÍR TURČAN: Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • IVÁN/ŐLVECKY/RAJTÁR: Vybrané hrobové celky z germánskeho žiarového pohrebiska v Sekuliach
 • BAZOVSKÝ/ČAMBAL/HLADÍKOVÁ/RAJTÁR: Nové funerálne nálezy z doby rímskej zo Závodu (predbežná správa)
 • LOFAJOVÁ DANIELOVÁ/FURMAN: Hrdoš – Nová archeologická lokalita severokarpatskej skupiny na pomedzí Oravy a Liptova
 • HORŇÁK/HRNČIARIK/KOLON: Keramický materiál z vybraných objektov hospodárskeho zázemia neskoro-antického dvorca v Bratislave-Podunajských Biskupiciach
 • RECENZIA: DAŇOVÁ/KOMORÓCZY/VLACH: Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma
Zborník SNM Archeológia 29, Ročník CXIII - 2019
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €