Zborník SNM Archeológia 30, Ročník CXIV - 2020

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • FARKAŠ: Eneolitická výšinná osada v Brezovej pod Bradlom a medená industria z okolia Prašníka
 • FARKAŠ: Ojedinelé nálezy medenej industrie z priesmyku pri Bukovej
 • VÍCH: Eneolitické měděné sekery z pomezí východních Čech a severozápadní Moravy
 • MITÁŠ/RAJTÁR/TIRPÁK: Kovové dýky z Cífera a okolité osídlenie v stupňoch BA2-BB1
 • BARTÍK/LIESKOVSKÝ: Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch
 • GODIŠ/HARUŠTIAK: Pohrebisko mohylovej kultúry v Šamoríne, časti Šámot
 • KOZUBOVÁ/FOJTÍK: Das späthallstattzeitliche Siedlungsobjekt 511/2019 von Kralice na Hané (Bez. Prostějov)
 • ČAMBAL/MAKAROVÁ: Hallstatt hoard from the Molpír hill-fort in Smolenice
 • ČAMBAL: Variant des spätlatenezeitlichen Gürtelhakens vom Typ Voigt A aus Buková in den Kleinen Karpaten
 • KOVÁCS/KUZMOVÁ: Rímsky oltár s palimpsestom z Iže
 • BAZOVSKÝ/MAJEROVÁ/SZABOOVÁ/ARENDT: Zaumzeug mit Zügelketten aus Borinka, Kreis Malacky (SW Slowakei)
 • HLADÍKOVÁ: New Finds of „Longobard“ Brooches form the Late Migration Period
 • TURČAN: Slovanské sídliskové objekty v Moste pri Bratislave
 • ŠEFČÁKOVÁ: Archeozoologické nálezy zo slovanských objektov v Moste pri Bratislave (okr. Senec, 8.-9.stor.)
 • ŠVAŇA/RÁKOŠ/FEČO: Nálezy z neskorostredovekého objektu na hrade Markušovce KOLOKVIUM
 • TURČAN: Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • JELÍNEK/PASTIRČÁK/DÖRNHÖFEROVÁ/BEŇUŠ: Staršie nepublikované nálezy z doby rímskej z Trnavskej tabule
Zborník SNM Archeológia 30, Ročník CXIV - 2020
Cena bez DPH: 28,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 28,00 €