Zborník SNM Archeológia 28, Ročník CXII - 2018

Príspevky v publikácii sa zaoberajú materiálnou kultúrou praveku, včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku.

Obsah

 • ZDENĚK FARKAŠ: Nálezy eneolitickej medenej industrie zo západnej časti Bratislavy
 • JURAJ BARTÍK: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Šoporni
 • ALENA ŠEFČÁKOVÁ – MILAN THURZO – RON PINHASI – DAVID REICH: Anthropological and Genomic Analysis of the Burial Site of Únětice Culture at Šoporňa (Galanta district, Slovakia)
 • PETER BARTA: Radiocarbon Dating of Graves 1/08 and 5/09 from the Únětice Culture Cemetery in Šoporňa (Galanta district, Slovak Republic)
 • PAVOL JELÍNEK – JURAJ BARTÍK: Bronzová dýka zo Záhorskej Vsi
 • DAVID VÍCH: Ojedinělé nálezy doby bronzové z periferních oblastí východných Čech
 • ONDREJ OŽĎÁNI: Depot bronzových predmetov z Nitrianskej Blatnice
 • JURAJ BARTÍK – RADOSLAV ČAMBAL: Pár výzdobných puncov z Pohanskej pri Plaveckom Podhradí
 • RADOSLAV ČAMBAL: Iron Sword and Bimetallic Gamów type Dagger from Dolné Vestenice
 • EVA KOLNÍKOVÁ – FRANTIŠEK BAKOS – PETER PAUDITŠ: Zdroje kovu v keltských mincovniach na Slovensku
 • IGOR BAZOVSKÝ : Antropomorfná plastica z Tvrdošoviec (okres Nové Zámky)
 • KRISTIAN ELSCHEK: Römische Bauten und das Germanische Fürstenmilieu Während der Römischen Kaiserzeit im 1. - 3. Jahrhundert nach Chr. Nördlich der Mittleren Donau
 • ROBERT MÔC: Príspevok k technológii výroby meča z Krásnej nad Hornádom
 • ANDREJ BOTEK – RÓBERT ERDÉLYI – PAVOL PAULINY – BARBORA VACHOVÁ: Poznámky k záverom archeologického výskumu kostola reformovanej cirkvi v Šamoríne
 • MÁRIO BIELICH – ZORA BIELICHOVÁ – MICHAL ŠIMKOVIC : Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch
 • ZDENĚK FARKAŠ – IGOR CHOMA: Vyobrazenie „pudendum femininum“ v štítovom poli na keramike z hradu Čeklíš
 • MAREK BUDAJ: Razidlá a zvyšky falzátorskej dielne z 15. storočia v Brusníku
 • KOLOKVIUM
 • VLADIMÍR TURČAN: Sedemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie
 • TOMÁŠ DRAGUN: Vlešťovaná keramika z neskoroantickej pevnosti v Bratislave-Rusovciach
 • VLADIMÍR TURČAN: Germánsky sídliskový objekt z Dunajskej Lužnej
 • RECENZIA: Vladimír Turčan: Kristián Elschek: Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Germanische
Zborník SNM Archeológia 28, Ročník CXII - 2018
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €