Ľudská tvár – Sloboda alebo smrť

od 23. 11. 2021 do 31. 5. 2022

Ľudská tvár – Sloboda  alebo smrť

Výstavný projekt pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka ako hommage k významnej osobnosti Európy i sveta na 3. poschodí Bratislavského hradu. 

Výstava súčasného moderného umenia tvorivo prezentuje umelecké diela na danú tému. Výber diel 37 výtvarných umelcov Slovenskej a Českej republiky a jedného zástupcu Spojených štátov amerických je zameraný na expresívne, dramatické a realistické interpretácie témy.

Organizátorom je spoločnosť LECA production a občianske združenie LECA v spolupráci so SNM – Historické múzeum a Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. Plagát k podujatiu

Prehľad zapojených autorov 

Alexyová Fígerová Katarína (1963, Bratislava)

1978 – 1982 štúdium na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, grafike a sochárskej tvorbe.

Bidelnicová Mária (1954, Bratislava)

1977 – 1983 štúdium na Katedre reštaurovania, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doc.Irina Meszárošová. V roku 1982 štúdium na L´Instituto Centrale del Il Restauro v Ríme u profesorov Gabriele Serangeliovej a Sergia Lancioniho. V rokoch 1983 – 1990 pôsobila na Katedre reštaurovania, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave – Rusovce, venuje sa maľbe a reštaurovaniu.

Brezina Slavomír (1944, Prešov)

1961 – 1967 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie všeobecného maliarstva, prof. Dezider Milly, Oddelenie monumentálnej tvorby, prof. Peter Matejka. Žije v Modre, venuje sa maliarskej a kresliarskej tvorbe.

Bubán Stanislav (1961, Sečovce)

1980-1986 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie monumentálnej maľby, prof. Eugénia Lehotská. Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2002 bol habilitovaný za docenta na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Venuje sa maľbe a kresbe, žije v Bratislave.

Bukovský Ivan (1949, Praha, ČR)

1964 – 1968 štúdium na Strednej umeleckej škole Václava Hollara v Prahe, 1971 – 1976 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Jana Smetanu. V rokoch 1977-1978 spolu s Jiřím Sozanským chodil do Malej pevnosti v Terezíně študovať archívy a výpovede svedkov. Behom neskoršieho trojmesačného výtvarného sympózia (1980) sa zúčastnil tiež Zdeněk Beran, Oldřich Kulhánek a Lubomír Janečka, vytvárali v bývalých celách inštalácie, ktoré mali revokovať niečo z hrôzy, ktorú prežívali väzni koncentračného tábora. V rokoch 1984 – 1990 spolupracoval s Krátkym filmom, od roku 1993 bol stredoškolským pedagógom. Žije a pracuje v Příbrami, venuje sa maliarskej a kresliarskej tvorbe.

Černý Laco (1965, Bratislava)

1985 – 1986 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, v rokoch 1987 – 1991 pokračoval v štúdiu na Hochshule für bildende Künste v Drážďanoch, odbor reštaurovanie, prof. Ingo Sandner, prof. Horst Jokusch, prof. Friderun Bonzin a prof. Günter Jacob. Žije v Ivanke pri Dunaji. Venuje sa sochárskej tvorbe, objektu, maľbe a reštaurovaniu.

Čutek Juraj (1957, Žilina)

1977-1983 štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe, Oddelenie sochárstva, prof. Josef Malejovský. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe a realizáciám v architektúre.

Dzurek Martin (1973, Bratislava)

Sochárske umenie a jeho techniky nadobudol u svojho otca sochára Dušana Dzureka. Žije v Modre a venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, maľbe, objektu, multimediálnym projektom, interaktívnym inštaláciám a performance.

Guman Ľubomír (1964, Prešov)

1984 – 1989 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Od roku 1989 pedagogicky pôsobil na rôznych umeleckých školách. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, reklamnej grafike a objektu. Žije v Prešove.

Herényiová Soňa (1953, Žilina)

1973 – 1979 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie figurálnej a krajinárskej maľby, prof. Ján Želibský. Prevádzkuje galériu Cit v Bratislave. Žije v Bratislave, kde pedagogicky pôsobí a venuje sa maliarskej tvorbe.

Hlavatý Ján (1955, Zlaté Moravce)

1975 – 1981 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie figurálnej a krajinárskej maľby, prof. Ján Želibský. Žije v Bratislave, venuje sa maliarskej tvorbe.

Ilavský Svetozár (1958, Bratislava)

1979 – 1985 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie monumentálnej maľby, prof. Eugénia Lehotská. Žije v Cíferi, venuje sa maliarskej, sochárskej, grafickej a kresliarskej tvorbe, asambláži, tvorbe do architektúry, scénografii, intermediálnym projektom a elektroakustickej hudbe.

Jankovič Jozef (1937, Bratislava)

1956 - 1962 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie figurálneho sochárstva, prof. Jozef Kostka. 1970 – 1971 pedagogicky pôsobil ako profesor na Vysokej škole úžitkového umenia vo Viedni. V rokoch 1990 - 2007 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1990 – 1994 bol jej rektorom, v roku 1994 bol menovaný profesorom. Žil v Bratislave, venoval sa sochárskej, grafickej, kresliarskej tvorbe, skulpto-maľbe, šperku. Zomrel v roku 2017 v Bratislave.

Jirků Boris (1955, Zlín, ČR)

1970 – 1974 štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Uherskom Hradišti, 1974 – 1980 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Arnošta Paderlíka. V novembri 1989 bol zvolený za predsedu Občianskeho fóra československých umelcov. Od roku 1990 pôsobí ako pedagóg, sedemnásť rokov viedol figurálnu kresbu a maľbu na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, kde bol najprv asistentom, potom docentom, profesorom a od roku 2006 rektorom. V súčasnosti vedie figurálnu maľbu a kresbu na Fakulte designu a umenia Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni a na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici. Venuje sa figurálnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii, drevenej, kovovej plastike a výtvarným realizáciám v architektúre. Žije v Prahe.

Kissoczy Katarína (1956, Prešov)

1974-1980 štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe, odbor divadelná scénografia. Dlhší čas pôsobila v Holandsku a New Yorku, kde absolvovala študijný pobyt v rokoch 1987 – 2000. Spolupracovala s filmovými ateliérmi na Barrandove v Prahe, pôsobila ako scénografka v divadle HADI v Brne a Prostějove. Žije v Prahe a Bratislave. Venuje sa sochárskej tvorbe, scénografii a dizajnu.

Komáček Marián (1959, Gbely)

1980 – 1986 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Albín Brunovský. Žije v Bratislave, venuje sa maliarskej a grafickej tvorbe.

Král Martin (1984, Sofia, Bulharsko)

2006 – 2012 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra voľnej a farebnej grafiky, doc. Vojtech Kolenčík. Od roku 2015 pedagogicky pôsobil na viacerých umeleckých školách. Venuje sa maľbe a kresbe, žije v Bratislave.

Muchová Cleopatra (1980, Malacky)

2009 – 2015 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra voľnej a farebnej grafiky, doc. Vojtech Kolenčík. Venuje sa kombinácii rôznych výtvarných techník, najmä maľbe, kresbe, grafike a asambláži. Žije v Bratislave.

Kráľ Fero (1919, Liptovský Svätý Mikuláš)

1938 začal študovať profesúru kreslenia a zemepisu na Vysokej škole technickej v Brne a na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 1939 prestúpil na Oddelenie kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, prof. Ján Mudroch, Jozef Kostka, Martin Benka, Maximilián Schurmann a na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. V roku 1943 ukončil výtvarné štúdium. V Žiline tvorivo a umelecky pôsobil od roku 1945 do roku 2005. Venoval sa monumentálnej tvorbe, maliarskej, grafickej, kresliarskej, ilustrátorskej a textilnej tvorbe. Bol pedagógom a kurátorom viacerých výtvarných výstav. Zomrel v roku 2008 v Borinke pri Bratislave.

Kráľ Pavol (1953, Žilina)

1973 – 1979 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Orest Dubay. V rokoch 2008 – 2015 bol vo výkonnom výbore európsko-severoamerickej asociácie (International Association of Art Europe), najprv ako člen, tajomník a nakoniec ako prezident. Od roku 2011 koordinátor a neskôr viceprezident v celosvetovej organizácii výtvarných umelcov IAA/AIAP (partner UNESCO, Paríž). Od roku 2015 viceprezident a člen Rady riaditeľov European Coalition for Cultural Diversity v Bruseli. O roku 2011 je predsedom Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu a člen Rady ministra kultúry, Rady vlády pre kultúru a iných poradných orgánov Ministerstva kultúry. V roku 2007 bol zvolený za predsedu Slovenskej výtvarnej únie. Zároveň je predsedom výtvarnej komisie autorskej spoločnosti LITA. Žije v Bratislave, venuje sa maliarskej, kresliarskej a grafickej tvorbe.

Králik Dušan (1941, Bratislava)

1961-1967 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave , Oddelenie reliéfneho sochárstva, prof. Rudolf Pribiš. V rokoch 1967 – 1974 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J.A. Komenského v Trnave. Na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta architektúry v rokoch 1991 – 2011. Od roku 1996 ako vedúci Katedry výtvarných umení, v tom istom roku bol aj habilitovaný na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za docenta v odbore socha v architektúre. Od roku 2019 je predsedom Združenia medailérov Slovenska. Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej a maliarskej tvorbe.

Lukáč Milan (1962, Bojnice)

1981 – 1987 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie reliéfneho a figurálneho sochárstva, prof. Ladislav Snopek, prof. Ján Kulich. V rokoch 1985- 1986 štúdium na Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paríž, Francúzsko, Atelier taille directe, prof. Jean Cardot. V rokoch 1988 - 1990 bol asistentom na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra sochárstva. V roku 1998 tam aj habilitoval za docenta. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta architektúry, kde je od roku 2011 vedúcim Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej, kresliarskej a maliarskej tvorbe.

Mosný Igor (1959, Trenčianske Teplice)

1979 – 1985 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie reliéfneho a figurálneho sochárstva, prof. Rudolf Pribiš, prof. Ladislav Snopek, prof. Ján Kulich. Žije v Trenčíne a venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe.

Pacúch Dušan (1954, Martin)

1974-1980 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Atelier voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Orest Dubay. V rokoch 1981-1990 bol odborným asistentom na Katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa maľbe a grafike, najmä technikám ako mezzotinta, rytina, lept a suchá ihla. Žije v Bratislave.

Pavle Ivan (1955, Galanta)

1975 – 1981 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie monumentálnej maľby, doc. Dezider Castiglione, doc. Ivan Vychlopen. Žije v Bratislave, venuje sa maliarskej, kresliarskej, sochárskej tvorbe a nábytkovým objektom.

Piačka Igor (1962, Třebíč)

1983 - 1989 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Albín Brunovský, v rokoch 1987 – 1988 na Academie Royale des Beaux Arts, prof. P. Maes, Brusel. V rokoch 1990 – 2003 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava. Žije v Pezinku, venuje sa maliarskej, ilustrátorskej, kresliarskej a grafickej tvorbe.

Pollág Peter (1958, Levoča)

1977-1983 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie maľby, prof. František Stoklas. 1980 študijný pobyt na Accademia delle Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii, 1986-1987 študijný pobyt na Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts v Paríži, 1988 študijný pobyt na Faculdad des Bellas Artes Universidad Complutensee v Madride. Je predsedom Spolku výtvarných umelcov Slovenska. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii i mozaike a sochárskym realizáciám.

Rittstein Michael (1949, Praha, ČR)

1964 – 1968 štúdium na Strednej umeleckej škole Václava Hollara v Prahe, 1968 – 1974 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Arnošta Paderlíka. Od roku 2001 do roku 2019 viedol Ateliér maľby III na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v roku 2012 bol menovaný profesorom. Žije a tvorí v Prahe a Brnířově, venuje sa maliarskej, grafickej a kresliarskej tvorbe.

Rudavský Andrej (1933, Posada Horná, Poľsko)

1950 – 1954 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, Bratislava, prof. Ludwik Korkoš. V rokoch 1954 – 1960 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe, prof. Jozef Wagner, prof. Ján Kavan. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. Zomrel v roku 2016. Venoval sa sochárskej tvorbe, maľbe, kresbe a monumentálnym realizáciám.

Rudavský Ondrej ml. (1966, Bratislava)

1978 – 1982 študoval ilustráciu a grafiku na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1984 – 1986 na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Patrí medzi najúspešnejších slovenských umelcov v zahraničí. Pracuje s rôznymi médiami - film, animácia, maľba, fotografia, video inštalácie, digital art, ilustrácie, šperk, kostýmy, socha, hudba. Za svoje filmy získal mnoho ocenení ako Golden Eagle Award, Monitor Award, bol nominovaný na americkú hudobnú cenu Grammy a hlavnú cenu MTV Award za klip Kiko and the Lavender Moon pre kapelu Los Lobos. Je autorom hudobných videoklipov speváka Mobyho a skupiny Dead Can Dance. Žije striedavo v Bratislave, Los Angeles a v New Yorku.

Srna Jozef (1979, Bratislava)

1998 – 2004 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Otvorený ateliér, prof. Rudolf Sikora. V rokoch 2000 – 2001 študoval na Akadémii výtvarných umení, Praha, Malířská škola doc. Antonína Střížka. Žije v Bratislave, venuje sa maliarskej tvorbe.

Szittay Róbert (1972, Bratislava)

1992 – 1996 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič. V rokoch 2000 – 2001 študoval na Akadémii výtvarných umení, Praha, Oddelenie sochárstva, prof. Karel Nepraš. Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe a inštaláciám.

Šafárik Martin (1983, Bratislava)

1997 – 2002 študoval operný spev na Cirkevnom konzervatóriu Sv. Cecílie v Bratislave. V rokoch 2003 – 2009 študoval na Teologickej fakulte Univerzity J.A. Komenského v Bratislave. Od roku 2003 do roku 2012 súkromne študoval u akad. mal. Pavla Potočka. Je farárom v Borskom Svätom Jure a venuje sa komornej maľbe. Žije v Bratislave.

Tomanová Iveta (1961, Trenčianske Teplice)

1983-1988 štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Oddelenie scénického kostýmu, prof. Ľudmila Purkyňová a prof. Juraj Meliš. Je reprezentovaná Galeriou Heike Arndt DK-Berlin. Venuje sa sochárskej tvorbe, inštalácii a objektu. Žije v Bratislave.

Trajter Jakub (1983, Bratislava)

V roku 1998 začal navštevovať štúdio akad. soch. Andreja Rudavského, kde sa oboznámil s technikou sochárskeho odlievania do bronzu. V rokoch 2002-2008 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra sochárstva v štúdiu prof. Juraja Meliša, so zameraním na sochárstvo, objekt, inštaláciu.

Ťapák Ján (1962, Bratislava)

1978 - 1982 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša a Jána Šicka. V rokoch 1983 - 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor sochárstvo, prof. Ladislav Snopek, prof. Ján Kulich. Venuje sa sochárskej tvorbe, žije v Bratislave.

Warhol Andy (1928, Pittsburg, Pensylvánia, USA)

Narodil sa ako Andrew Warhola slovenským prisťahovalcom do USA, rusínskej národnosti z Mikovej v okrese Stropkov. Študoval priemyselné (komerčné) umenie na Carnegie Institute of Technology (dnes známe ako Carnegie Mellon University) v Pittsburghu. Po absolvovaní školy sa v roku 1949 presťahoval do New Yorku a začal úspešnú kariéru ako ilustrátor časopisov a designer v reklame. The Factory umiestnená na 221 East 47th Street v Manhattane, bolo Warholovo štúdio od roku 1963 do 1967. Presťahovalo sa na 33 Union Square West koncom roka 1967, keď budovy East 47th boli zbúrané. The Factory bolo obľúbené miesto umeleckých kruhov a Warholových superhviezd. Interiér bol obalený cínovou fóliou a strieborným náterom a striebornými „oblakmi" v podobe veľkých, héliových balónov v tvare vankúšov. The Factory sa stala miestom stretnutí umelcov ako Mick Jagger, Lou Reed, David Bowie a Truman Capote. Andy Warhol sa stal manažérom Reedovej vplyvnej newyorskej rockovej skupiny The Velvet Underground v roku 1965.

Dňa 3. júna 1968 psychicky labilná, militantná feministická spisovateľka Valerie Solans, ktorá hrala vo viacerých Warholových filmoch a bola stálou návštevníčkou The Factory, vstúpila do Warholovho štúdia, trikrát vystrelila na Warhola a takmer ho zabila. Dva výstrely ho trafili, prešli žalúdkom, žlčníkom a pľúcami. Solanas potom otočila zbraň na Warholovho priateľa Maria Amaya a strelila ho do stehna. Warhol zomrel 22.februára 1987 v New Yorku po rutinnej operácii žlčníka vo veku 58 rokov. Bol maliarom, grafikom a filmovým tvorcom.