Dejiny Slovenska

Dejiny Slovenska


Z najstarších období prítomnosti človeka na slovenskom území nemáme žiadne písomné správy. Jediným svedectvom ich života sú archeologické a antropologické nálezy. Tie dokazujú, že prví ľudia sa tu usídlili už pred pol miliónom rokov. Ich hmotná kultúra dokumentuje spoločenský vývoj a rozvoj technológií, ako aj vplyv civilizačných či kultúrnych podnetov z okolia, predovšetkým zo stredomorskej oblasti. Odráža nielen zrod a rozvoj kultúr, ale aj ich zánik a prevrstvenie novým vývojom. 

Postupne si obyvateľstvo nášho územia v súlade s vývojom v okolitom svete osvojovalo spracovanie organických látok, kameňa, hliny, bronzu, železa a ďalších surovín. Podľa materiálu, ktorý sa stal z remeselného hľadiska dominantným, sa volajú aj jednotlivé epochy (doba kamenná, bronzová, železná). Časom sa zdokonaľovali technológie a menila sa aj výtvarná stránka artefaktov. Tento zložitý, neprerušený vývoj je v expozícii chronologicky zdokumentovaný na stovkách exponátov, pochádzajúcich výlučne zo slovenského územia. Nie sú len svedectvom technologickej a remeselnej úrovne ich tvorcov, ale aj postupného spoločenského vývoja. Mnohé z nich predstavujú skutočné umelecko-remeselné diela, ktoré inšpirujú aj súčasných umelcov. Nechýbajú ani predmety, ktoré sú súčasťou celoeurópskeho kultúrneho a historického dedičstva. Expozícia zachytáva vývoj slovenského územia od paleolitu až po prelom 9. a 10. storočia, teda po obdobie zániku Veľkej Moravy a počiatky formovania Uhorského štátu.
 
Časť stredovek pokrýva obdobie od vzniku Uhorského kráľovstva až po bitku pri Moháči, vymedzené rokmi 1000 až 1526. Expozícia mapuje stredoveké politické dejiny, umenie a kultúru. Pojednáva o vzniku miest, výstavbe hradov, vojenstve i duchovnom živote stredovekého človeka. Medzi vystavenými predmetmi vynikajú dvojsečný meč z 10. storočia, neskorogotický oltár z Palúdzky z roku okolo 1520, rekonštrukcia kachlovej pece a súbor bohato zdobených stredovekých kachlíc či kolekcia mincí uhorských kráľov od Štefana I. po Ľudovíta II.

Expozícia Dejiny Slovenska tak v súčasnosti podáva komplexný prehľad o dejinnom vývoji a živote na našom území od najstarších čias kamennej doby po stredovek.