Interaktívne knižky

Interaktívne knižky

Interaktívne knižky, pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac

V rámci edície interaktívnych knižiek určených žiakom, študentom, pedagógom alebo aj tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac sme vydali viaceré tituly. Interaktívne knižky je možné zakúpiť si v múzejnom obchode v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade alebo objednať cez e-shop snm

Interaktívna knižka SNM – Historického múzea Cestujeme okolo sveta s Milanom 

Rastislavom Štefánikom predstavuje M. R. Štefánika ako výnimočného človeka viacerých profesií a záujmov. Knižka je  prioritne určená žiakom základných škôl 5. – 9. ročníka, pedagógom, rodičom, jednoducho každému, kto chce spolu so Štefánikom precestovať celý svet.  Štefánik totiž napriek podlomenému zdraviu navštívil počas 14 rokov všetky svetadiely okrem Antarktídy. Na svojich cestách rád fotografoval a jeho negatívy zachované v zbierkach SNM – Etnografického múzea v Martine tvoria základ interaktívnej knižky.  Svetadiely a krajiny, ktoré navštívil sú zoradené postupne, tak ako sa preberajú na vyučovacích hodinách geografie, vlastivedy, prírodovedy a dejepisu. 

Pravá polovica strany knižky predstavuje prečo a ako Štefánik cestoval do týchto krajín, a ako ich videl a poznal. Ľavá polovica strany je určená na zápisky, postrehy a vyriešené úlohy detí, ktoré takto spolu so Štefánikom navštívia tieto krajiny v súčasnosti. Uvidia ako sa zmenil ostrov Malta na Štefánikovej fotografii z roku 1909 a dnes, ako vyzerala hvezdáreň na vrchole Mont Blanc, keď tam Štefánik vystúpil či zatmenie Slnka, ktoré Štefánik pozoroval na Tahiti. Čitatelia sa dozvedia v akom stave našli Štefánikov byt jeho súrodenci krátko po jeho tragickej smrti, ale aj kde žije leopard snežný, ktorého trofej mal Štefánik v zbierkach, čo je sviňucha a aké je tradičné jedlo Inkov, či ako sa pohybujú hviezdy na oblohe. Deti sami zistia čo si Štefánik zabalil na cesty, kadiaľ prechádza Transsibírska magistrála, ktorou cestoval, aká je priemerná teplota v Londýne a v Bratislave či ako ľudia využívajú kokosové palmy, zachytené na Štefánikových fotografiách z Tahiti.  Viete, že Štefánik presnou predpoveďou počasia zachránil životy francúzskych vojakov leteckej eskadry MF-54, a že na najvyššom vrchole Európy strávil doteraz neprekonateľných 14 dní? So Štefánikom na ceste okolo sveta sa určite nudiť nebudete. 

Cez Štefánikove výpovede a príbehy spoznáte aj jeho priateľov, spolužiakov a rodinu, či jeho vzťah k Slovensku a rodnému myjavskému kraju.  Pri každom návrate domov rád obdarúval svojich blízkych suvenírmi privezenými z ciest. 

Viaceré predmety z jeho zbierky, ako aj osobné veci, vyznačené v knižke modrou farbou  môžete vidieť priamo v expozícii SNM – Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.

Mária Terézia a Bratislava

Knižka predstavuje život a dobu uhorskej kráľovny Márie Terézie. Jej rodinný život, vzťah k móde a tancu, ale aj jej deti Máriu Kristínu a následníka trónu Jozefa II. Mária Terézia bola korunovaná v Bratislave a nechala prestavať Bratislavský hrad do dnešnej podoby. Práve Bratislave a Bratislavskému hradu sa venuje značná časť knižky. 

Zaujímavosti, úlohy a rôzne aktivity pre deti sú tvorené tak, aby sa dotýkali viacerých tematických celkov vyučovacích predmetov: dejepis, vlastiveda, občianska náuka, geografia, výtvarná a hudobná výchova, matematika, fyzika, prírodoveda atď. 

Martin Benka a Karol Plicka objavujú Slovensko

Prostredníctvom vybraných diel Martina Benku a Karola Plicku deti prechádzajú regiónmi Slovenska po troch objaviteľských cestách: od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu a od Hornádu po Dunajec. Dozvedia sa o špecifikách ľudovej kultúry v jednotlivých regiónoch, ľudovej hudbe, pamiatkach UNESCO a osobnostiach Slovenska.

Knižka priamo nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník ZŠ. 

N89 alebo 10 x o slobode 

Knižka poukazuje na 10 základných ľudských slobôd, ktoré boli počas obdobia socializmu v Československu obmedzované alebo potláčané. Sloboda zhormažďovania, tlače, prejavu, vierovyznania, cestovania alebo aj možnosť slobodne tvoriť, nakupovať a iné. 

Prostredníctvom fotografii, dokumentov, plagátov, transparentov z prelomových čias Nežnej revolúcie deti môžu pochopiť udalosti, ktoré priniesli pád režimu. Knižka obsahuje námety na aktivity, úlohy a námety na diskusie, s ktorými je možné ďalej pracovať v škole. 

Rozhovory o Trianone

Kľúčovou témou interaktívnej knižky je podpísanie Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá bola po prvej svetovej vojne súčasťou Versailleského mierového systému utvárajúceho nový svetový poriadok. Táto zmluva definitívne potvrdila zánik tisícročného Uhorska a vznik nástupníckych štátov, medzi ktoré patrilo aj Československo. V rámci zmluvy bola vytýčená hranica medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorá dovtedy neexistovala a ktorá je pre niektorých ľudí dodnes citlivou záležitosťou. Aby sme pochopili, prečo bolo podpísanie zmluvy také dôležité, je potrebné poznať udalosti, ktoré sa odohrali už niekoľko desiatok rokov predtým a poznať dôsledky, ktoré zmluva ľuďom priniesla. Snahou tejto publikácie je pozrieť sa na tému Trianonu z pohľadu obidvoch dotknutých strán, teda ako udalosti vnímali Slováci a ako Maďari. 

Publikácia je naplnená dobovými fotografiami a ukážkami zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú utváranie národného a štátneho povedomia, vojnové a povojnové udalosti, problematické utváranie nového štátu a jeho hraníc, život ľudí v danom období, ich názory a postoje a tiež snahy o ovplyvňovanie ľudí vo forme propagandy. Aby čítanie a pochopenie ťažkých tém bolo o čosi jednoduchšie, kapitolami sprevádzajú dve postavy, štrnásťročný Lukáš a jeho dedo. Dedo objasňuje vnukovi udalosti, ktoré sa v danom období odohrali a vedú spolu rôzne rozhovory inšpirované skutočnými osudmi ľudí. V publikácii čitateľ nájde taktiež aktivity, podnety k diskusii, slovníček, zaujímavosti a QR kódy s odkazom na videá z YouTube kanálu, ktoré dopĺňajú informácie o jednotlivých udalostiach alebo osobnostiach. 

Publikácia je prioritne určená pre žiakov a žiačky 9. ročníka základných škôl a pre osemročné gymnáziá a ich učiteľov a nadväzuje na učivo dejepisu. Svojim obsahom akiste zaujme aj starších študentov či dospelých čitateľov. Interaktívnu knižku Rozhovory o Trianone vydalo SNM – Historické múzeum k výstave Trianon – Zrod novej hranice. 

Rimania

Titul Rimania z edície Interaktívna knižka SNM – Historického múzea predstavuje prostredníctvom desiatich nosných tém dejiny a kultúru Rímskej ríše. Koncept knižky nadväzuje na školské osnovy predmetu dejepis pre žiakov základných škôl. Texty dopĺňa viac ako 200 fotografií z územia ríše, jej pamiatok a predmetov každodennosti z prevažne európskych múzeí. QR kódy odkazujú na vizualizácie a rekonštrukcie dostupné na internete, čím dopĺňajú (zaniknutý) obraz Rímskej ríše. Samostatná časť je venovaná Slovensku v rímskej dobe, kedy bolo naše územie na hranici ríše, resp. jeho malá časť priamou súčasťou provincie Panónia. Na texty v knihe nadväzuje viac ako 30 interaktívnych úloh, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičujú nadobudnuté vedomosti. Úlohy spravidla prepájajú rímske reálie so súčasnými, čím odkazujú na stále aktuálne rímske kultúrne dedičstvo. Pri riešení úloh žiaci využívajú poznatky aj z ostatných predmetov a tým objavujú medzipredmetové vzťahy (úlohy riešia napr. statiku rímskeho oblúka, rýchlosť rímskych lodí, podnebie Rímskej ríše, počítanie rímskymi číslicami, latinské výrazy užívané dodnes a i.). Kritické myslenie žiakov rozvíjajú ukážky z rímskych prameňov, ktoré dopĺňajú základný text. Hoci knižka koncepčne nadväzuje na učivo žiakov 2. stupňa základných škôl, akiste obsahom zaujme aj starších žiakov či dospelých čitateľov. Interaktívnu knižku Rimania vydalo SNM – Historické múzeum k pripravovanej výstave Rimania a Slovensko plánovanej k záveru roka 2021.