Reštaurovanie diel zo zbierok SNM-Hudobného múzea

Reštaurovanie diel zo zbierok SNM-Hudobného múzea

SNM - Hudobné múzeum získalo do svojich zbierok súbor deviatich kresieb, ktoré sa lokalitou viažu ku kaštieľu Dolná Krupá a k obdobiu, keď panstvo Dolná Krupá spolu s kaštieľom vlastnil rod Brunsvikovcov. Súbor kresieb obsahuje štúdie mužských, ženských, detských a antických hláv, akty a výjavy z mytológie. Zachovalo sa datovanie s vročením: 1800, 1801,1802. Všetky kresby zo súboru boli vytvorené na ručnom papieri technikami: ceruza, rudka, krieda alebo ich kombináciou. Autorkou kresieb je šľachtičná Henrietta, grófka Brunswick von Korompa (1789 – 1857), žijúca v kaštieli na panstve Dolná Krupá.

 Výtvarné diela boli značne poškodené v dôsledku nevhodného zaobchádzania a uloženia (oter). Neprimerané striedanie teploty a vlhkosti malo za následok, že papierový nosič bol zvlnený a niesol výrazné stopy po zatečení. Diela boli celoplošne pokryté depozitom, (prachom), s lokálnymi stopami po mikroskopických hubách, ktoré sa nachádzali na obrazovej časti kresby (tvárach). Podstatné poškodenie tvorili deformácie - diela boli pokrčené, roztrhnuté a vykazovali aj úbytok papierovej hmoty. Mala som možnosť reštaurovať tieto zaujímavé historické artefakty, ktoré sú výsledkom vzdelávania detí zo šľachtických rodín, ktoré si osvojovali znalosti a zručnosti i v oblasti výtvarného umenia. Autorka kresieb bezpochyby tento výtvarný talent mala a tiež ho v mladom veku rozvíjala. Kresliarsku istotu a zručnosť získala vďaka vedeniu jej súkromným  učiteľom. Je veľmi pravdepodobné, že využila aj možnosť kresliť priamo - sediaci živý model chlapčeka - ako zaujímavý typ tváre, snáď práve z prostredia panstva v Dolnej Krupej.

Počas procesu reštaurovania bolo možné identifikovať dve kresby zo súboru, ktorých autorom bol bratranec šľachtičnej Henrietty Brunswick von Korompa - František Dezasse (vročenie - 1802). Žiaľ, dve uvedené kresby sa zachovali iba v torzálnom stave. Napriek tomu, na jednej kresbe signovanie je úplne čitateľné. František sa narodil v roku 1786, zomrel v roku 1872. Mama  Františka - Katarína rod. Majthény a mama Henrietty - Anna Mária rod. Majthény, boli sestry. František žil v kaštieli na panstve Bohunice. 

Na výstavné účely boli ručne vytvorené technikou kresby kópie originálov, ktoré tvoria súčasť expozície v Pamätníku L. v. Beethovena.

Brigita Hradská, reštaurátorka

Kresba Henrietty Brunswick von Korompa, 1800

Stav pred reštaurovaním

Stav počas reštaurovania

Stav po reštaurovaní

Kresba Henrietty Brunswick von Korompa, 1801

Stav pred reštaurovaním

Stav po reštaurovaní

Kresba Františka Dezasse, 1802

Stav po reštaurovaní

Signovanie

Kresba Henrietty Brunswick von Korompa, 1801

Pred reštaurovaním

Po reštaurovaní