SNM – HuM na kongrese v Cambridge

SNM – HuM na kongrese v Cambridge

SNM - Hudobné múzeum je dlhoročným členom Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, IAML) prostredníctvom jeho národnej pobočky, Slovenskej národnej skupiny IAML. Zároveň je sídlom národnej centrály Medzinárodného katalógu hudobných prameňov (Répertoire International des Sources Musicales, RISM), jedného z pracovných projektov IAML. Tento prestížny projekt, koncipovaný ako celosvetová databáza hudobných prameňov, obsahuje v súčasnosti 1 488 231 záznamov rukopisov a tlačí hudobných diel, hudobnoteoretických traktátov a libriet, medzi ktorými sú zastúpené aj pramene zo SNM - HuM a ďalších slovenských pamäťových i cirkevných inštitúcií.

V dňoch 31. 7. – 5. 8. 2023 sa pracovníčky SNM - HuM Miriam Das Lehotská a Sylvia Urdová zúčastnili kongresu IAML, ktorý sa konal na Hudobnej fakulte Univerzity v Cambridge v Anglicku.

Koordinátorka prác na RISM za Slovensko - Miriam Das Lehotská - sa na kongrese v Cambridge zúčastnila viacerých zasadnutí venovaných problematike RISM a činnosti jeho poradného orgánu (Advisory Council), ktoré sú pôdou na medzinárodnú konfrontáciu pracovných úloh a postupov. Šéfredaktor Centrálnej redakcie RISM so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom Balázs Mikusi v rámci hodnotenia najaktívnejších prispievateľov do databázy RISM ocenil i výsledky slovenskej pracovnej skupiny.

Sylvia Urdová predniesla v rámci tematického bloku Medieval music pod vedením Martie Severta (Kráľovské konzervatórium v Hágu) výsledky svojho muzikologického výskumu v príspevku Gregorian Chant Manuscripts in the Collection of the Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, Bratislava / Slovak National Museum-Music Museum in Bratislava. Prezentovala v ňom notované rukopisy s repertoárom stredovekej chorálnej hudby zo SNM - Hudobného múzea, ktoré sú súčasťou  Hudobnej zbierky jednotlivín – notovaných rukopisov do začiatku 20. storočia. Zamerala sa na dve vzácne vcelku zachované rukopisné notované knihy, ktoré obsahujú rozsiahlejší a vnútorne homogénnejší repertoár gregoriánskych chorálnych kompozícií. Je to pergamenový kódex z 15. storočia Františkánsky graduál (MUS I 78) a papierová Kniha notovaných spevov chrámu sv. Martina v Bratislave z roku 1601 / Responsoria, hymni aliaque cantiones (MUS I 92). Obe knihy sú dôležitými prameňmi pre výskum hudby a kultúry nielen na Slovensku, ale aj v kontexte Európy.

Mgr. Miriam Das Lehotská a Mgr. Sylvia Urdová, PhD., SNM - Hudobné múzeum Bratislava

Františkánsky graduál (15. storočie)

Kniha notovaných spevov chrámu sv. Martina v Bratislave (1601)