Stretnutie s veľkou Neznámou, Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska


Z dôvodu rekonštrukčných prác bude kaštieľ uzatvorený predbežne do októbra 2022. Park bude otvorený podľa otváracích hodín.

od 25. 4. 2012 do 21. 4. 2013

Stretnutie s veľkou Neznámou, Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska

V európskej hudobnohistorickej literatúre sa nachádza málo zmienok o aktivitách žien na poli hudobnej kompozície do 20. storočia. Ich tvorbe sa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry do dnešných dní nevenuje adekvátna pozornosť ani z hľadiska interpretácie ani teoretickej reflexie.

Ambíciou autorov výstavy je priblížiť pôvod, osobnosť a tvorbu jednej z nich. Umožniť verejnosti stretnúť sa s veľkou Neznámou, ktorá sa podieľala na vytváraní profilu hudobného umenia v druhej polovici 19. storočia v európskom priestore. Grófka Ludmilla Gizycka – Zamoyska je príťažlivým a inšpirujúcim zjavom. Príťažlivým pre rozsah a rozmer svojho pôsobenia v súdobej kultúre a umení i pre bohaté kontakty s najvýznamnejšou európskou aristokraciou a početnými umeleckými osobnosťami. Inšpirujúcim pre svoje aktivity v oblasti hudobnej skladby a interpretácie a pre nebývalú erudíciu a rozhľadenosť v hudobnom umení.

Ludmilla Zamoyska-Gizycka sa narodila 24. marca 1829. O mieste narodenia sa údaje v dostupnej literatúre rôznia. Spomína sa tak kaštieľ v Brestovanoch ako aj mesto Trnava. Rodičia (otec, gróf Józef Saryuzs Zamoyski /1797-1882/ a matka, grófka Eleonore von Abensberg und Traun /1803-1882/) pochádzali z významných, mocných a vplyvných aristokratických rodov poľského a rakúskeho pôvodu, čo do značnej miery ovplyvnilo jej ľudské i umelecké smerovanie. Od začiatku 60. rokov 19. storočia pôsobila v pozícii dvornej dámy cisárovnej matky - veľkovojvodkyne Žofie na panovníckom dvore vo Viedni. Zabezpečovala hudobné produkcie, pripravovala dramaturgie koncertov a navrhovala účinkujúcich. Popri týchto a iných spoločenských povinnostiach sa vo Viedni ďalej hudobne vzdelávala u profesorov viedenského konzervatória (G. Nottebohm, neskôr aj u R. Heubergera a R. Fuchsa) a komponovala.

Dňa 21. októbra 1865 sa Ludmilla vydala za grófa Michala Tadeusza Gizyckeho z Gizyc (1840? – 1898) s ktorým žila na jeho panstve v Starom Konstantynowe neďaleko mesta Ľvov. V roku 1870 sa manželom narodil jediný syn Józef Gizycki z Gizyc (1870-1926). Grófka Ludmilla aj po narodení syna veľa cestovala po významných európskych metropolách, udržiavala priateľské kontakty s významnými osobnosťami hudby 19. storočia. Mimoriadne blízky osobný vzťah ju viazal hlavne ku Kláre Schumannovej a Franzovi Lisztovi, s ktorými neraz konzultovala svoje kompozície. Koncentrovala sa hlavne na tvorbu piesní s klavírom a rôzne formy klavírnych miniatúr. Skladateľský odkaz Ludmilly Zamoyskej-Gizyckej je síce kvantitatívne útly, v zmysle aktuálneho stavu bádania ide o 48 skladieb, ale v kontexte vývoja hudobného umenia na Slovensku v 19. storočí predstavuje jeho dôležitú a kvalitatívne prínosnú súčasť.

Organizátormi výstavy sú SNM – Hudobné múzeum a Poľský inštitút
v Bratislave.

Generálnym partnerom SNM je Poštová banka.

Výstava bude v kaštieli sprístupnená verejnosti do 21. apríla 2013.

Srdečne Vás pozývame.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt