Hľadáme maskota – výtvarná súťaž

od 22. 4. 2022, 09:00 do 6. 6. 2022, 23:55

Hľadáme maskota – výtvarná súťaž

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pripravilo výtvarnú súťaž pre školské kolektívy pod názvom Hľadáme hradného maskota.

Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je vybrať spomedzi zaslaných návrhov jeden návrh, ktorý sa stane podkladom pre oficiálny vizuál maskota SNM MBKH, hrad Modrý Kameň. Úlohou maskota bude sprevádzať detských návštevníkov vzdelávacími a tvorivými aktivitami múzea.  Cieľom súťaže je taktiež nadviazať kontakt s detským návštevníkom a podnietiť žiakov základných  a stredných škôl o vzdelávacie programy múzea a rozvíjať tvorivosť a kreativitu detí a mládeže.

Cieľová skupina

Súťaž je určená pre žiakov základných, stredných a základných umeleckých škôl. Zúčastniť sa môžu školské kolektívy, ale aj jednotlivci.

Téma

Náš hradný maskot má spĺňať nasledovné:

  • maskotom môže byť dievča, chlapec, prípadne iná postavička,
  • postavičke, ktorú vytvoríš vymysli pútavé meno,
  • maskot má byť veľmi zábavný, zvedavý, rád odhaľuje tajomstvá a z ničoho nemá strach

Kategórie

Súťaž je určená trom kategóriám žiakov:

I. kategória – žiaci a žiačky základných škôl
II. kategória – žiaci a žiačky základných umeleckých škôl 
III. kategória – žiaci a žiačky stredných škôl

Výtvarné techniky

Z výtvarných techník môže byť použitá:

A) kresba
B) maľba
C) počítačová grafika

Personifikácia (maskot) by mala byť použiteľná v tlačenej podobe, elektronickej podobe, animovanej podobe i vo forme bábky alebo iného trojrozmerného modelu.

Formát súťažných prác

Požadovaný formát prác je maximálne veľkosť A3 bez pasparty. Prosíme, neznehodnocovať formát prelomením. Každý účastník môže do súťaže zaslať maximálne jedno dielo za osobu, prípadne zapojenia kolektívu jednu prácu za kolektív.

Identifikačné údaje

Na zadnej strane práce je nutné uviesť:

a) meno, priezvisko a vek autora/autorky (ak ide o jednotlivca)
b) meno a priezvisko pedagóga, pod ktorého vedením práca vznikla.
c) triedu, názov školy a jej adresu
d) kategóriu

Spolu s prácou je potrebné odovzdať prihlášku s informovaným súhlasom.

Zaslaním súťažného návrhu vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, súhlas s podmienkami súťaže. Anonymné súťažné návrhy budú automaticky vyradené zo súťaže. Vyhlasovatelia súťaže nevracajú súťažné návrhy zhotoviteľom.

Dôležité termíny
  • Termín vyhlásenia súťaže: 22. apríl 2022
  • Termín odovzdania prác: do 6. júna 2022
  • Termín vyhodnotenia súťaže: do 15. júna 2022

Vyhodnotenie súťaže

Predlohou na vytvorenie maskota sa stane práca celkového víťaza (absolútneho víťaza).

Absolútny víťaz získava
  • celoročný vstup do SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň platný od termínu odovzdania ceny po dobu jedného roka,
  • diplom

S autorom/autorkou víťaznej práce, ktorá bude realizovaná ako oficiálny maskot múzea, bude uzatvorená samostatná licenčná zmluva. Uzatvorenie takejto zmluvy nebude finančne honorované. Súťaž bude vyhodnotená odbornou porotou. Vyhodnotenie výsledkov súťaže bude zverejnené na webovej stránke múzea a na sociálnych sieťach.
Odborná porota ocení (okrem absolútneho víťaza) aj víťazov v každej kategórii (1. miesto). Najlepšie práce vystavené v priestoroch SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň.

Kontakt

Svoj návrh môžete poslať na mailovú adresu: radoslava.takacova@snm.sk, priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu: SNM MBKH, hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň.

Kontaktná osoba

Mgr. Radoslava Takáčová, radoslava.takacova@snm.sk
tel.: +421 47 24 54 100 

Prihláška (DOCX, 11,5 kB) 
Plagát

Pevne veríme, že aj vďaka vašim prácam bude naše múzeum ešte krajšie a zaujímavejšie.