Upevni, Bože - z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948


rusínsky textslovenský text

od 11. 6. 2020

Upevni, Bože - z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948


SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravilo expozíciu: Upevni, Bože - z dejín рravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948. Otvorenie sa uskutočnilo 11. júna 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove. Návštevníci si  môžu pozrieť bohoslužobné knihy vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19. storočí, pozornosť zaujmú aj bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, іkony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia, či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc. - rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove..pdf (PDF, 1,8 MB)

СНМ – Музей русиньской културы (СНМ – МРК) в Пряшові приправило ескпозіцію Утвердий, Боже - з історії православной церькви на Словакії до року 1948. Отворїня ся одбудло 11-го юна 2020 (четверь) o 16:00 год. в просторах музея на ул. Масарикова 20 в Пряшові. Навщівници собі будуть мочі попозерати літурґічны книгы выданы православнов церьковлёв в 17-ім аж 19-ім сторочу. Заінтересовати можуть і церьковны ризы вызначых духовных особностей, іконы із северовыходной Словакії із 17-го - 19-го стороча або части іконостасу з днесь уже неекзістуючого села Руське в окресї Снина, котры сохранять православна церьковна общность в Снинї. Автором выставы є митр. прот. проф. ТгДр. Мілан Ґерка, к. н. – ректор Православной духовной семінарії ПУ в Пряшові..pdf  (PDF, 1,8 MB)


Expozícia potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt