Kultúrno-historická expozícia SNM – MUK

Kultúrno-historická expozícia SNM – MUK

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1 700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú charakteristiku prírodno-klimatických pomerov regiónu, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších čias až po súčasnosť. V časovom horizonte od neolitu po osemdesiate roky 20. storočia predstavuje oblasť severovýchodného Slovenska s dôrazom na vývoj interetnických vzťahov. Jej tematické členenie je nasledujúce:

  1. Úvod (základné informácie o regióne, múzeu a obsahu expozície vo forme grafiky, textov a rozmerných exponátov),
  2. Človek a príroda (stručná charakteristika prírodno-klimatických podmienok z hľadiska ich vplyvu na formovanie a spôsob života ľudu),
  3. Po stopách predkov (náčrt historického vývoja od začiatkov osídlenia až do roku 1918),
  4. Tradičná ľudová kultúra (hlavné formy zamestnania, remeslá, odev, prejavy ľudového umenia),
  5. Česko-Slovenské obdobie (od roku 1918).