Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Detstvo a vysokoškolské štúdiá

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Detstvo a vysokoškolské štúdiá


Autori textu: Radoslav Ragač, Branislav Panis 

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika a matky Albertíny, rodenej Jurenkovej. Starostliví rodičia mu vštepili veľmi pevné morálne a duchovné hodnoty a národné povedomie. Málo úrodné kopaničiarske prostredie mu zas dalo do vienka nezlomnú vôľu bojovať a presadiť sa. Školskú dochádzku začal v rodnej obci. Stredoškolské štúdiá absolvoval na evanjelických lýceách v Bratislave, Šoproni a Sarvaši. Po maturite Milan Rastislav Štefánik nastúpil v roku 1898 na univerzitu v Prahe. Prvé dva roky študoval stavebné inžinierstvo na Českej vysokej škole technickej (České vysoké učení technické), od roku 1900 matematiku a astronómiu, ktorá ho fascinovala od detstva, na Karlovej univerzite (vtedy Karlo-Ferdinandovej univerzite). Absolvoval aj polročný študijný pobyt v Zürichu a navštívil viaceré európske krajiny. Zmena predmetu štúdia vyvolala spory s otcom, ktorý sa obával, že ako astronóm bude mať problémy zabezpečiť si slušné živobytie. Počas pražských štúdií Štefánik pôsobil ako tajomník a predseda slovenského akademického spolku Detvan, v evanjelickom študentskom spolku Jeroným a tiež v akademickom odbore Českoslovanskej jednoty. Obdivoval svojho profesora Masaryka a stal sa presvedčeným stúpencom hlasizmu (československej orientácie). Redigoval prílohu Hlasu a začal publikovať články o násilnej maďarizácii. Kritizoval napríklad aj spôsob volieb v Uhorsku. Témou jeho dizertačnej práce boli Nové hvězdy z doby předtychonovy a Nova Casiopeae. Po slávnostnej promócii 12. októbra 1904 v starobylom Karolíne zamieril Štefánik takmer bez peňazí a konexií v novembri 1914 do ďalekého Paríža. 


Spoločná fotografia rodiny Štefánikovcov na Košariskách 

 
Evanjelický farár Pavol Štefánik, otec Milana Rastislava 


Portrét Štefánika ako maturanta na evanjelickom lýceu v Szarvasi v roku 1898 


Diplom o udelení titulu doktor filozofie na Karlovej univerzite v Prahe za prácu „Nové hvězdy z doby předtychonovy a nové Cassioopeae", Praha, 12. október 1904


Profesor Tomáš Garrigue Masaryk


Milan Rastislav Štefánik (sediaci uprostred) medzi členmi akademického spolku slovenskej mládeže Detvan v čase vysokoškolských štúdií (1898 – 1904) v Prahe