Objav diela Jána Szilassyho (1707 − 1782) v zbierkovom fonde SNM – Múzea Betliar – Hrad Krásna Hôrka

Objav diela Jána Szilassyho (1707 − 1782) v zbierkovom fonde SNM – Múzea Betliar – Hrad Krásna Hôrka

Text: SNM – Múzeum Betliar
Foto: Vlado Eliáš a Róbert Németi

Rôznorodosť zbierok a bohatosť zbierkového fondu hradu Krásna Hôrka je výsledkom cieľavedomej zberateľskej činnosti rodiny Andrássyovcov, ktorí boli známymi mecénmi a milovníkmi umenia, a to predovšetkým výtvarného. Objav diela levočského zlatníka Jána Szilassyho (1705 – 1782), ktorý sa pokladá za najznámejšieho a najplodnejšieho vo svojom odbore na území Slovenska, teší nielen odborných pracovníkov múzea, ale potvrdzuje význam a unikátnosť pozostalosti členov tohto šľachtického rodu a zároveň zvyšuje prestíž Slovenského národného múzea.  

Fotografia obrazu v ráme

Od požiaru hradu Krásna Hôrka (2012) sa priebežne odborne ošetrujú zbierkové predmety, ktoré tvoria jeho fond. Každému predmetu múzeum venuje mimoriadnu pozornosť tak, aby v expozícii obnoveného hradu boli vystavené už len zreštaurované a odborne ošetrené exponáty. Znamená to, že rukami odborných pracovníkov prejde každý jeden predmet z takmer štvortisícového fondu, vrátane obrazu tzv. Čiernej krásnohorskej madony. Dielo môže verejnosť poznať z oltára barokovo-klasicistickej kaplnky hradu Krásna Hôrka, zasvätenej Narodeniu Panny Márie, ktorá bola počas odpustovej slávnosti raz ročne cieľom pútnikov. Obraz dlhé roky neopustil svoje miesto a nebol podrobený výskumu, ani odbornému ošetreniu. Po požiari hradu ho múzeum ako nepoškodený previezlo do depozitára. 

Fotografia obrazu bez rámu

Práce na obraze začali v novembri 2020. Jeho základ tvorí olej na plátne, zdobenom kovovými časťami, polodrahokamami a emailami. Umiestnený je v ozdobnej drevenej skrinke so sklom. 

Fotografia reštaurátorky

Reštaurátorka Anna Lachová a konzervátorka Barbora Baloghová popisujú priebeh prác nasledovne:

„Reštaurátorské a konzervátorské práce na diele boli robené postupne. V prvom rade sa obraz vybral zo skrinkového rámu, zdokumentovala sa výzdoba, aby sa neskôr spolu s kovovými časťami vrátili na pôvodné miesto. Výzdoba sa opatrne zložila z obrazu, až kým zostala len olejomaľba. Plátno bolo v18. storočí, v čase vkladania do skrinky, zväčšené do súčasnej veľkosti z dôvodu možnosti pripevnenia kovovej výzdoby. Po očistení a oprave poškodených miest na maľbe sa obraz znovu nalakoval, zakonzervovali sa kovové časti a podľa dokumentácie sa znovu pripevnili kovové ozdoby. Chýbajúce polodrahokamy sme nahradili kryštálom Swarovski. Ozdobný rám bol na povrchu znečistený a na viacerých miestach mal poškodenú rezbu, ktorú umelecký stolár spevnil a doplnil, vrátane vypadaného zlátenia." 

Fotografia reštaurátorky

Po rozobratí obrazu sa na zadnej strane kovových ozdôb objavila signatúra Jána Szilassyho a vročenie 1743. V zbierkach SNM – Múzea Betliar sa už jedno z jeho diel – portrét mladej Márie Terézie, 1743 – nachádza. Ján Szilassy (1707 − 1782) pracoval pre Františka Andrássyho, staršieho syna barónky Žofie Serédyovej, ktorý sa v roku 1739 vrátil na hrad Krásna Hôrka spolu s manželkou Katarínou Keresztesovou. Ich život na hrade sa spája s obnovením stavebného a umeleckého ruchu. Krásna Hôrka sa opäť stala šľachtickým dvorom, ktorého bohatú kultúru odrážajú maliarske a sochárske diela. Na Františkovej snahe obklopovať sa umením a posilňovať kult Panny Márie, patrónky Andrássyovcov, je zrejmý vplyv a výchova matky, ktorá pochádzala z kultúrne podnetného prostredia. Szilassyho ďalšie dielo pre Františka Andrássyho – stolová fontánka s vyobrazením hradu Krásna Hôrka (neskôr sa stalo súčasťou zlatníckej zbierky grófa Emanuela I. Andrássyho, ktorý ju z Krásnej Hôrky preniesol do svojho budapeštianskeho paláca a dnes je súčasťou zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti ) je málo známe. Niektorí dokonca tvrdia, že jeho profánne dielo sa nezachovalo vôbec. Tento zbierkový predmet je jedným z najvzácnejších predmetov fondu zlatníckych prác Maďarského národného múzea. Súčasťou emailami zdobenej stolovej dekorácie je jedno z najstarších vyobrazení hradu Krásna Hôrka a ide vôbec o jediné trojrozmerné dobové vyobrazenie hradu. Hodnovernú kópiu diela múzeum plánuje prezentovať v novej expozícii hradu Krásna Hôrka. 

Fotografia signatúru Jána Szilassyho

Práce na obnove obrazu Čiernej krásnohorskej madony boli financované z daru občianskeho združenia THE RACE. Ide o občianske združenie, ktorého cieľom je podpora športu ako životnej formy, popularizácia prekážkového behu a zdravého životného štýlu, budovanie medzinárodných vzťahov a napĺňanie dobročinných cieľov. THE RACE o. z. organizovalo v auguste 2020 športové preteky s názvom The Race − Hrad Krásna Hôrka. 10% zo štartovného poskytlo na obnovu hradu Krásna Hôrka, resp. na odborné ošetrenie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu. Zbierkový predmet na ošetrenie bol vybraný po spoločnom rozhodnutí múzea a občianskeho združenia. Ako sa vyjadrila Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar: „Vďaka tomuto finančnému daru sa plánované práce na obraze mohli začať skôr a skôr sme dospeli aj k objavu, že ozdoby, ktoré sa na obraze nachádzajú, sú dielom významného levočského zlatníka Jána Szilassyho."