Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu

Zbierka maľovaných huslí v SNM – Hudobnom múzeu


V uplynulom roku sa Slovenskému národnému múzeu – Hudobnému múzeu podarilo získať pozoruhodnú akvizíciu. Do svojho zbierkového fondu zakúpilo vzácnu zbierku maľovaných huslí slovenského pedagóga, etnomuzikológa, folkloristu, interpreta, zberateľa a upravovateľa ľudových piesní Ing. Mariana Járeka. Zbierka sa v súčasnoti  nachádza v depozitári múzea.                      

Najpozoruhodnejšie z celej zbierky huslí sú husle českého husliarskeho majstra Bohuslava Lantnera (*8. 6. 1862 Praha – +16. 9. 1917 Praha). Bohuslav ako žiak svojho otca Ferdinanda Lantnera, odišiel po vyučení do zahraničia. Pracoval u Franza Brücknera v Berlíne, u Richtera v Drážďanoch a nakoniec u F. A. Pfaba v Hamburgu. V roku 1887 sa osamostatnil prevzatím dielne Jána Kaytnysa a neskôr prevzal aj dielňu svojho otca (1891). Bohuslav Lantner sa zároveň živil aj ako súdny znalec pri obchodnom súde v Prahe. Vzhľadom na skutočnosť, že bol viac obchodník s hudobnými nástrojmi než husliar, zhotovil iba niekoľko nástrojov s veľmi kvalitným lakom, ktoré sú veľmi vzácne pre svoje majstrovské vyhotovenie podľa modelov od Stradivariho a Guarneriho.

Husle majú aj v rámci dielne Bohuslava Lantnera netypickú jednodielnu spodnú rezonančnú dosku, s neobvykle malým slimákom, ukončeným hlavicou v tvare ženskej hlavy s tvarovanými kolíčkami. Na kostenom struníku je plastická výzdoba v podobe huslistu. Husle sú celkovo veľmi ľahké. Tón sa na nástroji vytvára ľahko napriek maľbe, ktorá má vročenie 1896. Jej tvorcom je český sochár, dizajnér a medailér Stanislav Sucharda (1866 – 1916), zo starého rezbárskeho a sochárskeho rodu Suchardovcov. Výzdoba na husliach v podobe secesnej štylizácie pochádza z čias, kedy u Suchardu prevládal záujem o sedliacky ľud. Štúdium sochárstva začal Stanislav Sucharda u Josefa Maudera. Po krátkom pobyte na Viedenskej akadémii prišiel do Prahy, kde roku 1892 absolvoval ako žiak J. V. Myslbeka. Ako Myslbekov asistent a pomocný učiteľ modelovania ostal Sucharda na škole, kde bo v roku 1899 menovaný riadnym profesorom. Jeho osud sa zavŕšil po I. sv. vojne, kedy po návrate z východného frontu umiera na následky vojnového zranenia.

Pôvodný majiteľ zbierky – slovenský pedagóg, etnomuzikológ, folklorista, interpret, zberateľ a upravovateľ ľudových piesní Ing. Marian Járek, pôsobil ako odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a neskôr ako odborný asistent na Katedre folkloristiky a regionalistiky FF UKF v Nitre. Od roku 1970 sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálnoinštrumentálnych skladieb, najprv pre ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor, neskôr pre ľudovú hudbu folklórneho súboru Ponitran, ktorej umeleckým vedúcim bol od roku 1979. Známy je najmä jeho etnomuzikologický terénny výskum a dokumentácia ľudových piesní, ktorú vydal ako zborníky ľudových piesní. Nemenej významná a známa je Járekova interpretácia hudobného folklóru. V roku 2000 mu Slovenský hudobný fond udelil Cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov FF Akademická Nitra. Vďaka hudbe sa Marian Járek dostal i k ďalšej záľube – maľovaniu na sklo, ktoré sa naučil od ľudových umelcov v Poľsku. Vo svojej tvorbe stvárňuje predovšetkým postavy muzikantov. Popri maľovaní sa u neho zrodila aj záľuba maľované husle zbierať, a tak vznikla jedinečná zbierka, ktorá svojim spracovaním výrazne obohatila zbierku strunových sláčikových nástrojov v SNM – Hudobnom múzeu. 

Viac info:
Mgr. art. Peter Jantoščiak
kurátor 
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum  

  
Foto: M. Kautman

Zbierka maľovaných huslí pozostáva z ďalších pozoruhodných nástrojov 

  

Výrobca nástroja: Bokroš, Koloman, Nitra (amatérsky husliar)
Maľba: nezistený slovenský, cca. 1995

  

Výrobca nástroja: továrenská
Maliar: Bartolen, Ján, Nitra cca. 1995

  

Výrobca nástroja: továrenská
Maľba: nezistený slovenský, cca. 1990

  

Výrobca nástroja: továrenská
Maľba: nezistený slovenský, cca. 1990

Foto: SNM – Hudobné múzeum 


Medializované s podporou: