Verejné pripomienkovanie projektu „DEMZ“ (Digitálna evidencia múzejných zbierok)

27. 9. 2022

Verejné pripomienkovanie projektu „DEMZ“  (Digitálna evidencia múzejných zbierok)

Predmetom projektu je vytvorenie katalogizačného systému na odbornú evidenciu zbierkových predmetov,  aktuálne označený ako IS DEMZ (Digitálna evidencia múzejných zbierok, isvs_10906), ktorý umožňuje zaznamenanie a uchovanie informácií o zbierkových predmetoch v digitálnej podobe. 

Cieľom projektu DEMZ je vytvorenie resp. dodanie informačného systému pre elektronickú odbornú správu a odbornú evidenciu zbierkových predmetov spravovaných múzeami. Tento IS umožní zjednodušiť a zefektívniť záznamy o odbornej evidencii zbierkových predmetov a prepojí záznamy z prvostupňovej evidencie so záznamami katalogizácie, ktoré majú charakter odbornej evidencie a sú súčasťou vedomostného systému múzeí. 

Zaznamenané informácie je možné vyhľadávať (podľa ľubovoľných kritérií), upravovať a odstraňovať. Záznamy sú uchovávané v digitálnom archíve. V digitálnom archíve je možné uchovávať okrem textových informácií o zbierkovom predmete  aj doplňujúce informácie a dokumenty, popisujúce zbierkový predmet. Môžu to byť napr. obrazové záznamy, videá, tabuľky, iné záznamy o zbierkovom predmete napr. protokoly o odbornom ošetrení atď. Digitálny archív umožňuje sprístupniť evidované informácie širokej skupine užívateľov. Zároveň digitálny archív umožňuje z hľadiska ochrany údajov vytvoriť rôzne skupiny užívateľov, ktorým je možné nastaviť špecifické práva na vytváranie, prezeranie, upravovanie a vymazávanie údajov. 

Hodnota katalogizačného informačného systému tkvie v zrýchlení, zefektívnení, zjednodušení a konsolidácii pracovných činností odborných zamestnancov pamäťových a fondových inštitúcií, najmä kurátorov, dokumentátorov, konzervátorov, reštaurátorov a kustódov. Vytvorením a používaním tohto informačného systému si SNM plní legislatívnu povinnosť v súlade so zákonom o múzeách a o galériách pri vytváraní a vedení centrálnej evidencie múzejných zbierok. 

Verejné prerokovanie projektu „Demz – digitálna evidencia múzejných zbierok“, sa uskutoční 10. októbra 2022 o 13.00 h v zasadacej miestnosti sídelnej budovy Slovenského národného múzea (Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16). 

Podklady a CBA sú k dispozícii v nižšie v odkaze na Centrálny metainformačný systém verejnej správy. 
Podklady

Pripomienky k projektu je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: gregorgardos@snm.sk do 06.10.2022, 10.00 h. 
Pripomienkový formulár (XLSX, 15,2 kB)

Prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu gregorgardos@snm.sk do 06.10.2022, 10.00 h.