Zodpovedná osoba pre SNM

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov SNM 

JUDr. Marcela Svetlánska 
e-mail: marcela.svetlanska@snm.sk
telefón: +421 204 69 114