Zbierkový fond múzea

Zbierkový fond SNM – Hudobného múzea tvorí viac ako 120 000 evidovaných zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú minulosť aj súčasnosť hudobného života a kultúry na našom území. Fond pozostáva zo zbierok archívnej povahy a zo zbierky hudobných nástrojov. Zbierky archívnej povahy (rukopisy a tlače) boli rozčlenené podľa istých obsahových celkov (lokality, osobnosti, inštitúcie, materiálový druh a pod.) a obsahujú pamiatky z rôznych historických období (najstaršie sú zo 14. storočia). Pozoruhodné sú tiež zbierky hudobnín (najmä z 18. storočia), pochádzajúce pôvodne z chórov farských a kláštorných kostolov z viacerých lokalít Slovenska (Bratislava, Trenčín, Ilava, Pruské, Dubnica nad Váhom, Kežmarok, Spišské Podhradie, Švedlár, Modra atď.) Z fondov osobností 19. storočia možno spomenúť dokumenty týkajúce sa života a diela skladateľky a klaviristky Ľudmily Zamoyskej (1829 – 1889), alebo vydavateľa hudobnín a tlačiara Gustáva Heckenasta (1811 – 1878). Pozornosť si zaslúžia aj pramene k činnosti spevokolov na Slovensku. 

Novšie dejiny slovenskej hudby sú zastúpené fondmi osobností slovenskej hudobnej kultúry: skladateľov, interpretov, teoretikov a organizátorov hudobného života, ako napr. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936), Eugen Suchoň (1908 – 1993), Alexander Moyzes (1906 – 1984), Alexander (1885 – 1958) a Ján (1919 – 1996) Albrechtovci, Štefan Németh-Šamorínsky (1896 – 1975), Frico Kafenda (1883 – 1963), Tibor Gašparek (1913 – 1991), Klára Havlíková, Mária Kišonová-Hubová, Bohdan Warchal a mnohí ďalší. 

V múzeu sa tiež nachádzajú rôzne dokumenty, programy, plagáty z fondov rôznych inštitúcií, hudobných festivalov a podujatí, ktoré mapujú vývoj hudobného života na Slovensku v 20. storočí. 

Z fondu hudobných nástrojov možno uviesť pozoruhodnú zbierku stredoeurópskych sláčikových nástrojov (unikátnu svojim rozsahom), taktiež kompletne zastúpenú zbierku hudobných nástrojov tradične používaných na Slovensku ako i kolekciu mimoeurópskych i európskych hudobných nástrojov (charakteristickú svojou rôznorodosťou). 

Zbierky dopĺňajú zvukové nosiče (od fonografických valčekov cez šelakové a vinylové platne až po kompaktné disky) a rôzne predmety výtvarného charakteru s hudobnými motívmi a vzťahmi.