Výstavy

Filip Kulisev - Amazing planet

od 1. 8. 2023 do 26. 10. 2023
Múzeum Bojnice

Filip Kulisev - Amazing planet
Baťovský zámok

od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023
Múzeum Bojnice

Baťovský zámok