Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

29. 1. 2020

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

Slovenské národné múzeum v Martine sa v letných mesiacoch roka 2019 zapojí do projektu Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia realizovaného Akadémiou vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje dopytovo-orientovaný projekt:
"Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia"

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"
www.esf.gov.sk; www.minedu.sk

Trvanie projektu: 10/2018 - 09/2020

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 149 059,31 Eur

Miesto realizácie projektu:
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

Projekt je zameraný na celoživotné vzdelávanie zamestnancov partnerských organizácií, SZČO a obyvateľov regiónu, ktorí identifikovali kľúčové oblastí v rámci svojich potrieb vzdelávania.

Celkový cieľ projektu:
Organizovanie celoživotného vzdelávania pre rôzne skupiny obyvateľstva s dôrazom na zvyšovanie ich vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré im zabezpečia dlhodobé uplatnenie na trhu práce.

Špecifické ciele projektu:
1. Rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu ECDL.
2. Posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a mäkkých zručností prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov.
3. Zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenie prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu podľa štandardov projektového riadenia IPMA.

Hlavné aktivity projektu:
1. Celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie kompetencií dospelých ľudí s dôrazom na potreby trhu práce
2. Koordinácia projektu

Cieľová skupina projektu:
Osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, a to:
- samostatne zárobkovo činné osoby
- starší ľudia v produktívnom veku
- zamestnanci

Informácie o operačnom programe Ľudské zdroje nájdete na minedu.sk.
_________________

použité foto: www.unsplash.com, autorka: Kylie Haulk

Potrvá ešte
prebieha