LONGINUS - Po stopách legionárov

    

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Partner projektu: Slovenské národné múzeum

Názov projektu: Zriadenie archeologicko / historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe

Akronym: Po stopách legionárov

Kód projektu: 305021U623

Slovenské národné múzeum (SNM – Archeologické múzeum) v spolupráci s hlavným projektovým partnerom obcou Lethaprodersdorf (Rakúsko, Burgenland) získali finančné prostriedky z programu Interreg V-A SK–AT na realizáciu projektu: Zriadenie archeologicko / historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe.

Cieľom projektu je vybudovanie archeologicko/historickej náučnej cyklocesty medzi rímskym táborom v Iži-Leanyvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Na základe v Leithaprodersdorfe objaveného náhrobného kameňa Marka Vinia Longina, vojaka légie Prima Adiutrix slúžiacej v rímskom tábore Celemantia v Iži, by mala byť tak klasickým spôsobom, ako aj digitálne označená trasa, po ktorej prešiel M. V. Longinus po prepustení z armády, kým sa ako veterán neusadil na dvorci v dnešnom Leithaprodersdorfe, kde žil až do smrti a kde ho aj pochovali. 

V rámci cyklocesty, ktorá vedie od hranice rímskej ríše do bezprostredného zázemia rímskej provincie Panónia by mala byť širokej verejnosti sprostredkovaná vojenská služba v légii, ako aj zabezpečenie vojenských jednotiek slúžiacich na Dunajskej hranici. Súčasne by malo byť priblížené obrovské kultúrne bohatstvo z doby Rímskeho cisárstva získané archeologickým výskumom v predsunutom rímskom tábore Celemantia v Iži, v južnej časti Bratislavy situovanom tábore Gerulata v Rusovciach, v Archeologickom múzeu v Bratislave, v legionárskom tábore v Carnunte a v civilných usadlostiach, vybudovaných v blízkosti hranice. Popri tom by mali návštevníci, cyklisti a turisti spoznať ďalšie archeologicko/historické pozoruhodnosti regiónu. Plánované je vydanie cyklosprievodcu po pamiatkach. 

Ponuka informácií na bicyklovej ceste by mala poslúžiť tak budovaniu historického povedomia, ako aj splniť kultúrne očakávania všetkých návštevníkov.

Strategickí partneri projektu:
V Rakúsku sú do projektu ako strategickí partneri bez finačnej účasti zahrnuté obce v Burgenlande (Loretto, Kittsee) a Dolnom Rakúsku (Au am Leithagebirge, Hof am Leithagebirge, Mannersdorf am Leithagebirge, Trautmansdorf-Sarasdorf a Bad-Deutsch Altenburg). Ďalšími strategickými partnermi sú: Archeologický park v Carnunte, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Reigonalbüro Römerland Carnuntum, Touristenverband Eisenstadt Leithaland a spolok „Gemeinnützinger Verein CuLex – Kulturaustausch durch Raum. Odborným garantom projektu je na Rakúskej strane Spolkový pamiatkový úrad (Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie). 

Na slovenské územie trasa vstupuje v Bratislave, kde budú v spolupráci so strategickým partnerom Múzeum mesta Bratislavy prezentované pamiatky na území mesta (NKP Devín, rímsky tábor Gerulata v Rusovciach a p.). Na trase náučnej cesty sú do projektu zapojení ďalší strategickí partneri v Trnavskom kraji (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Šamorín, obec Blatná na Ostrove, mesto Veľký Meder a Termál s.r.o. Veľký Meder) a Nitrianskom kraji (Podunajské múzeum v Komárne). Dôležitým strategickým partnerom pri vybudovaný náučnej cyklotrasy je Slovenský cykloklub, ktorý sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, ktoré musí byť robené podľa štátnej normy a preto je nevyhnutné aby sa podieľal na vyznačení náučnej cyklocesty na slovenskom území.

Viac info na: www.sk-at.eu